Omavalvontasuunnitelma

Rauman pikkunorssin omavalvontasuunnitelma

Viimeisin päivitys: 9.8.2023

Palveluntuottaja: Pikkunorssi Oy

Y-tunnus: Y-2351143-6

Kaupunki: Turku

Varhaiskasvatusyksikön nimi: Rauman pikkunorssi

Toimipaikan varhaiskasvatusmuoto

Päiväkoti: 115 lapsipaikkaa, joista esiopetuspaikkoja 14+ 21 sekä ryhmässä tapahtuva esiopetus pienryhmä Naavoissa

Osoite: Ilvaninkatu 1, 26100 Rauma

Varhaiskasvatusyksikön vastuuhenkilö:

Anne-Marita Toivonen / puh: 0442427864 / s-posti: antoiv@utu.fi

Vastuuhenkilön sijainen:

Iida Myllymaa / puh: 0505672779 / s-posti: iida.myllymaa@pikkunorssi.fi

Lounais-Suomen aluehallintovirasto rekisteriröinti päätös: 3.11.2020

Hyväksytty palveluntuottajaksi: 1.1.2021

Omavalvontasuunnitelman laatiminen

Yksityisen palveluntuottajan on laadittava omavalvontasuunnitelma varhaiskasvatustoiminnan asianmukaisuuden varmistamiseksi (Varhaiskasvatuslaki 540/2018 §48). Omavalvonnalla tarkoitetaan palvelujen tuottajan omatoimista laadun ja asiakasturvallisuuden varmistamista siten, että toiminnassa toteutuvat lainsäädännön, lupaehtojen ja palvelujen tuottajan itse omalle toiminnalleen asettamat laatuvaatimukset. Omavalvonta on osa toimintayksikössä toteutettavaa laadunhallintaa ja perustuu riskienhallintaan. Omavalvontasuunnitelman toteutumista seurataan ja suunnitelmaa päivitetään tarvittaessa ja vähintään kerran vuodessa toimintakauden alkaessa.

Omavalvontasuunnitelmalla tarkoitetaan palvelujen laadun ja asiakasturvallisuuden varmistamiseksi ja parantamiseksi suunniteltujen menettelytapojen kuvausta ja siinä käytettäviä asiakirjoja. 

Omavalvonnan suunnittelusta vastaava henkilö tai henkilöt

Omavalvontasuunnitelman ajantasaisuutta tarkastellaan aina tarvittaessa ja vähintään kerran vuodessa ennen uuden toimintakauden alkua. Ajantasaisuus varmistetaan alkusivulla olevalla viimeksi päivitetty päivämäärällä. Rauman pikkunorssin johto huolehtii uusimman tiedon hankkimisesta koskien omavalvontasuunnitelmaa.

Omavalvontasuunnitelman julkisuus ja nähtävyys:

Ajan tasalla olevan omavalvontasuunnitelman tulee olla julkisesti nähtävänä siten, että asiakkaat, henkilöstö ja muut omavalvonnasta kiinnostuneet voivat helposti ja ilman erillistä pyyntöä tutustua siihen. Omavalvontasuunnitelma on nähtävissä (QR koodilla luettavissa) päiväkodin henkilökunnan taukotilassa, Rauman pikkunorssin verkkosivuilla sekä erikseen pyydettäessä luettavana kopiona

Toiminta-ajatus, arvot ja toimintaperiaatteet

Toiminta-ajatus ilmaisee, kenelle ja mitä palveluita varhaiskasvatusyksikkö tuottaa. Toiminta-ajatus perustuu toimialaa koskeviin erityislakeihin kuten varhaiskasvatuslakiin.

Yksikön toiminta-ajatus

Harjoittelupäiväkoti Rauman pikkunorssi tarjoaa esiopetusta sekä varhaiskasvatusta Turun yliopiston opettajankoulutuslaitoksen Rauman kampusalueella. Sijainti kulttuurihistoriallisesti kiinnostavassa ja arvokkaassa ympäristössä sekä opettajankoulutuslaitoksen puutarhan välittömässä läheisyydessä mahdollistaa ympäristöä hyödyntävän moniaistisen ja monialaisen pedagogiikan Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden (2022) mukaisesti. Toiminnan painotus on ympäristöpedagoginen taito- ja taideaine painotus, jossa ympäristöä hyödynnetään kokonaisvaltaiseen oppimiseen. Lapsi on luonnostaan toiminnallinen, ja lapsilähtöisesti toiminnallisuuden kautta hyödynnämme taito-ja taideaineita. Mahdollistamme lapsen luontokontaktin syntymisen ja tuemme lasta tämän kontaktin vahvistumisessa. Tuemme lasta ympäristön tuntemisessa ja havaintojen tekemisen taidon kehittämisessä sekä ohjaamme lasta kestävää kehitystä  edistävään toimintaan. Tavoitteena on, että lapsi kasvaa ympäristökompetenssissaan (lapsi toimii mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti ja itsenäisesti vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa). Oppimisympäristöä hyödynnetään kokonaisvaltaisen oppimisen toiminnallisuuden kautta.

Rauman pikkunorssi on varhaiskasvatuksen monitieteinen osaamiskeskus, joka toteuttaa moniammatillisesti elinikäisen oppimisen periaatteita. Toiminnassa huomioidaan varhaiskasvatuksen uusimpia tutkimustuloksia ja niitä sovelletaan käytäntöön parhaita käytäntöjä etsien. Varhaiskasvatuksen opettajat toimivat työssään varhaiskasvattajan työtehtävien ohella opettajankouluttajina. Varhaiskasvatuksen lastenhoitajat varmistavat yhdessä varhaiskasvatuksen opettajien kanssa lapselle turvallisen, kiireettömän ja lapsen mielenkiinnon kohteita huomioivan arjen harjoittelupäiväkodissa.

Arvot ja toimintaperiaatteet

Rauman kaupungin palvelusetelipäiväkotina toimiva Rauman pikkunorssi on sitoutunut kaupungin varhaiskasvatussuunnitelmaan kirjattuihin arvoihin.

Rauman pikkunorssin toimintaa ohjaavat arvot ovat:

 • ilo – ilo kuuluu jokaiseen päivään ja jokaiselle
 • lapsen oikeus oppia leikkien – lapsella on oikeus leikkiä, oppia leikkien ja iloita oppimastaan
 • lämmin ja arvostava vuorovaikutus – kunnioitamme toisiamme
 • turvallisuus – lapsi kokee olonsa turvalliseksi
 • kestävä kehitys – huolehdimme kavereista ja luonnosta, tutkimme lähiympäristöä ja opettelemme kestäviä arkikäytäntöjä
 • avoimuus, luottamuksellisuus ja yhteistyö – opettajankoulutuslaitoksen Rauman pikkunorssissa toteutettavassa tutkimustoiminnassa noudatetaan tutkimuseettisiä säädöksiä, huoltajia tiedotetaan tutkimustoiminnasta sekä saaduista yleisistä tuloksista ja heitä kannustetaan osallisuuteen toimimalla vuorovaikutteisessa dialogissa. Pikkunorssin tutkimustoiminnasta voit lukea lisää painamalla: tästä!

Lisäksi Rauman pikkunorssin henkilökunta osallistuu kutsuttaessa kaupungin järjestämiin kokouksiin, koulutuksiin ja kehittämistyöhön.

Riskienhallinta

Omavalvonta perustuu riskienhallintaan, jossa palveluun liittyviä riskejä ja mahdollisia epäkohtia arvioidaan monipuolisesti asiakkaan saaman palvelun näkökulmasta. Yleisen riskitietouden lisääminen ja turvallisuusnäkökulman huomioon ottaminen on osa jokapäiväistä toimintaa.

Työyhteisössä on avoin ja turvallinen ilmapiiri, jossa sekä asiakkaat että henkilöstö uskaltavat tuoda esille laatuun ja asiakasturvallisuuteen liittyviä epäkohtia.

Riskienhallinnan järjestelmät ja menettelytavat

Riskienhallinnassa laatua ja asiakasturvallisuutta kehitetään ennakoimalla kriittiset työvaiheet, joissa toiminnalle asetettujen vaatimusten ja tavoitteiden toteutuminen ovat vaarassa. Erilaisiin häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin varaudutaan Rauman pikkunorssin pelastussuunnitelman ja turvallisuuskulttuurin mukaisesti. Henkilökuntaa on koulutettu potentiaalisten riskien tunnistamisesta ja niihin varautumisesta.

Riskienhallintaan kuuluu myös suunnitelmallinen toiminta epäkohtien ja todettujen riskien poistamiseksi tai minimoimiseksi sekä toteutuneiden haittatapahtumien kirjaaminen, analysointi, raportointi ja jatkotoimien toteuttaminen. Palveluntuottajan vastuulla on, että riskienhallinta kohdistetaan kaikille omavalvonnan osa-alueille.

Riskienhallinnan työnjako

Päiväkodissa johdon tehtävänä on huolehtia omavalvonnan ohjeistamisesta ja järjestämisestä sekä siitä, että työntekijöillä on riittävästi tietoa turvallisuusasioista. Johto vastaa siitä, että toiminnan turvallisuuden varmistamiseen on osoitettu riittävästi voimavaroja. Heillä on myös päävastuu myönteisen asenneympäristön luomisessa epäkohtien ja turvallisuuskysymysten käsittelylle. Riskienhallinta vaatii aktiivisia toimia koko henkilökunnalta. Myös työntekijät osallistuvat turvallisuustason ja -riskien arviointiin, omavalvontasuunnitelman laatimiseen ja turvallisuutta parantavien toimenpiteiden toteuttamiseen.

Riskienhallinnan luonteeseen kuuluu, ettei työ ole koskaan valmista. Koko yksikön henkilökunnalta vaaditaan sitoutumista, kykyä oppia virheistä sekä muutoksessa elämistä, jotta turvallisten ja laadukkaiden palveluiden tarjoaminen on mahdollista. Eri ammattiryhmien asiantuntemus saadaan hyödynnettyä ottamalla henkilökunta mukaan omavalvonnan suunnitteluun, toteuttamiseen ja kehittämiseen.

Riskien tunnistamis- ja dokumentointikäytänteet sekä korjaavat toimenpiteet

Riskienhallinnan prosessissa sovitaan toimintatavoista, joilla riskit ja kriittiset työvaiheet tunnistetaan. Rauman pikkunorssissa sekä henkilökunta, lapset ja vanhemmat pyritään totuttamaan ennakoivaan turvallisuuskulttuuriin, jossa turvallisuus tai muu poikkeama ilmoitetaan välittömästi ja hoidetaan eteenpäin korjattavaksi. Lapsia opastetaan kertomaan rikkoutuneista välineistä ja materiaaleista henkilökunnalle. Kannustamme vanhempia tuomaan kaikki mahdolliset turvallisuushavainnot ja poikkeamat tietoon Pikkunorssin henkilökunnalle ajasta ja paikasta riippumatta.

Riskien käsitteleminen

Haittatapahtumien ja läheltä piti-tilanteiden käsittelyyn kuuluu niiden kirjaaminen, analysointi ja raportointi. Haittatapahtumat ja läheltä piti -tilanteet kirjataan aina lapsen läheltä piti ja tapaturma -lomakkeeseen lomakkeeseen sähköisen Pikkunetti järjestelmän kautta. Järjestelmästä tieto välittyy turvallisuusvastaava Iida Myllymaalle, päiväkodin johtajalle Anne Toivoselle ja työsuojeluvaltuutetulle. Vastuu riskinhallinnassa saadun tiedon hyödyntämisestä kehitystyössä on palveluntuottajalla, mutta työntekijöiden vastuulla on tiedon saattaminen johdon käyttöön. Haittatapahtumien käsittelyyn kuuluu myös niistä keskustelu työntekijöiden ja asiakkaan kanssa. Jos tapahtuu vakava, korvattavia seurauksia aiheuttanut haittatapahtuma, asiakasta informoidaan korvausten hakemisesta.

Haittatapahtumien ja läheltä piti-tilanteiden käsittely ja dokumentointi

Haittatapahtumat ja läheltä piti -tilanteet kirjataan aina lapsen läheltä piti ja tapaturma -lomakkeeseen sähköisen Pikkunetti järjestelmän kautta. Järjestelmästä tieto välittyy turvallisuusvastaava Iida Myllymaalle, päiväkodin johtajalle Anne Toivoselle ja työsuojeluvaltuutetulle. ’Läheltäpiti– tilanteet käydään läpi henkilökunnan kanssa ja tarvittaessa otetaan yhteyttä työterveyshuoltoon (Mehiläinen). Kaikista poikkeamat arkistoidaan.

Korjaavat toimenpiteet

Laatupoikkeamien, epäkohtien, läheltä piti -tilanteiden ja haittatapahtumien varalle määritellään korjaavat toimenpiteet, joilla estetään tilanteen toistuminen jatkossa. Tällaisia toimenpiteitä ovat muun muassa tilanteiden syiden selvittäminen ja tätä kautta menettelytapojen muuttaminen turvallisemmiksi. Myös korjaavista toimenpiteistä tehdään seurantakirjaukset ja -ilmoitukset.

Havaittujen epäkohtien, laatupoikkeamien, läheltä piti-tilanteiden ja haittatapahtumien korjaavat toimenpiteet ja niistä tiedottaminen

Tilanteet käsitellään välittömästi päiväkodissa asiasta riippuen joko henkilökohtaisessa-, henkilöstö- tai tiimipalaverissa. Korjaavista toimenpiteistä ja mahdollisesta seurannasta sovitaan, ja niiden toimeenpanosta vastaa päiväkodin johtaja.

Kiinteistöön ja pihaan liittyvistä epäkohdista/poikkeamista tehdään ilmoitus/palvelupyyntöGranlundin järjestelmään . Järjestelmä on jokaisen työntekijän saatavilla jaetun linkin kautta.

Tiedotusvastuu on koko henkilökunnalla suoraan johtajalle tai varajohtajalle. Granlundin järjestelmään ilmoituksen tekee epäkohdan/poikkeaman havainnut tai ilmoituksen epäkohdasta/poikkeamasta saanut työntekijä itse. Jokaiseen päiväkodin puhelimeen on asennettu pikavalintana mahdollisuus ilmoittaa poikkeamista Granlundin järjestelmään. Turvallisuushavaintoja voi ilmoittaa esimiehille ajasta ja paikasta riippumatta kasvokkain. Muusta tiedottamisesta päiväkodin ulkopuolelle vastaa päiväkodin johtaja.

Työntekijän ilmoitusvelvollisuus

Varhaiskasvatuslain mukaan 1.8.2021 kasvatusvastuullisen työntekijän tulee havaitusta tai ilmeisestä epäkohdan uhasta ilmoittaa, joka koskee lapsen varhaiskasvatuksen toteutumista.

Mistä ilmoitus tehdään?

Varhaiskasvatuslain ja varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden vastainen toiminta, kuten;

 • Lapsen tuen puutteet – pyynnöstä huolimatta ei ole saanut erikoispedagogista konsultaatiota Pikkunorssin erityisopettajilta
 • Henkilöstömitoitus – puutteellinen henkilöstömitoitus suhteessa läsnä olevaan lapsimäärään, esimerkiksi sairauspoissaoloista johtuen. Alle 3-vuotialla = 1 / 4 ja yli 3-vuotialla 1 / 7. Suhdelukua tarkastellaan päiväkohtaisesti lasten määrän ollessa suurin.
 • Terveelliset ja turvalliset tilat – olemassa olevan turvallisuusriskin tai sen uhan havaitseminen.
 • Muu mahdollinen toiminta

Ilmoituksen tehneelle henkilölle ei koidu hankaluuksia ilmoituksesta.

Miten ilmoitus tehdään?

Kirjallisesti paperisella ”Työntekijän ilmoitus” lomakkeella. Lomakkeita saa päiväkodin johtajalta. Kyseinen lomake tulee täydentää parhaalla mahdollisella tiedolla ja toimittaa henkilökohtaisesti päiväkodin johtajalle tai varajohtajalle. Ilmoitus tulee luettavaksi päiväkodin johtaja Anne Toivoselle sekä turvallisuusvastaava Iida Myllymaalle. Tarvittaessa työsuojeluvaltuutetulle tehdään ilmoitus asiasta ja hänet otetaan mukaan ratkaisemaan asiaa. Toimipaikan vastaavalla henkilöllä on ensisijainen toimintavelvoite epäkohdan poistamiseksi. Tehdyt ilmoitukset toimitetaan Rauman kaupungille heidän kanssaan sovitulla tavalla.

Ilmoituksen jälkeen asia otetaan välittömään tai seuraavan 24 tunnin aikana käsittelyyn.

Ilmoituksen jälkeen?

Asian tullessa päätökseen, tiedotetaan ilmoituksen tehnyttä henkilöä. Hän omalla allekirjoituksellaan vahvistaa ilmoituksen olevan käsitelty ja siirrettävän seuraavaan vaiheeseen, jossa asia viedään Rauman kaupungin tietoon. Tiedotetta ja toimintatapoja päivitetään tarvittaessa.

Lapsen ja huoltajien osallisuus ja oikeusturva

Osallisuus

Paikallinen varhaiskasvatussuunnitelma on luettavissa: tästä!

Rauman pikkunorssin varhaiskasvatussuunnitelma liite on luettavissa: tästä!

Kodin ja päiväkodin yhteydenpito

Rauman pikkunorssin vastuuhenkilön ja hänen sijaisensa tavoittaa puhelimella ja sähköpostilla. Jokaisella päiväkodin ryhmällä on puhelinnumero, josta saa lapsen ryhmän henkilökuntaa kiinni soittamalla tai viestillä. Pikkunorssi käyttää toiminnassaan Daisy-järjestelmää, jonka kautta vanhemmat voivat lähettää viestejä henkilökunnalle. Daisy –järjestelmän kautta he saavat myös tarkistettua ajantasaiset tiedoista, joita Pikkunorssilla on heidän lapsestaan.

Lasten ja huoltajien osallistuminen yksikön laadun ja omavalvonnan kehittämiseen

Lasten ja heidän perheidensä huomioon ottaminen on olennainen osa palvelun sisällön, laadun, asiakasturvallisuuden ja omavalvonnan kehittämistä. Koska laatu ja hyvä varhaiskasvatus voivat tarkoittaa eri asioita asiakkaalle ja henkilöstölle, on systemaattisesti eri tavoin kerätty palaute tärkeää saada käyttöön yksikön kehittämisessä. Lisäksi Rauman pikkunorssi on sitoutunut noudattamaan Rauman kaupungin asiakastyytyväisyyskyselyyn osallistumisesta ja luomaan vanhemmilla jatkuvan päivittäisen kasvokkain ja sähköisen palautteen antamisen mahdollisuuden.

Asiakaspalautteen keräämisen käytännöt ja sen hyödyntäminen toiminnan kehittämisessä:

Asiakaspalautetta kerätään lapsikohtaisissa varhaiskasvatuskeskusteluissa sekä päivittäisissä huoltajien kohtaamisissa. Lapsen ideoita ja mielenkiinnon kohteita huomioidaan toimintaa suunnitellessa ja heidät otetaan mukaan myös toiminnan arviointiin. Asiakaspalautteet käydään yhdessä läpi ja niistä keskustellaan vuorovaikutteisesti ja rakentavasti. Suunnitelmia tehdessä huomioidaan huoltajilta palautteina saadut ideat ja kehittämisehdotukset. Huoltajien mielipiteitä, toiveita ja ehdotuksia huomioidaan muutenkin toiminnan suunnittelussa. Rauman pikkunorssi osallistuu kulloinkin toteutettavaan varhaiskasvatustoimintaa koskevaan paikalliseen ja valtakunnalliseen arviointiin. Viimeisin asiakastyytyväisyys kysely toteutettiin Rauman kaupungin toimesta vuoden 2022 keväällä ja Pikkunorssin itsensä toteuttamana alkuvuodesta 2023.

Toteutettua varhaiskasvatusta arvioimme vuosittain ja tarvittaessa osallistumme ulkopuoliseen toimintamme arviointiin. Julkistamme tehtyjen arviointien keskeiset tulokset ja informoimme säännöllisesti Rauman kaupungin varhaiskasvatuksen viranomaista palvelujen laadun valvonnasta ja asiakastyytyväisyydestä.

Oikeusturva

Asiakkaalla on oikeus laadultaan hyvään palveluun ja kohteluun ilman syrjintää. Asiakasta on kohdeltava hänen ihmisarvoaan, vakaumustaan ja yksityisyyttään kunnioittaen. Tosiasialliseen palveluun liittyvät päätökset tehdään ja toteutetaan asiakkaan ollessa palvelujen piirissä. Palvelun laatuun tai saamaansa kohteluun tyytymättömällä asiakkaalla on oikeus tehdä muistutus Rauman pikkunorssin johtajalle tai varajohtajalle. Muistutuksen vastaanottajan on käsiteltävä asia ja annettava siihen kirjallinen, perusteltu vastaus kirjallisena kahden viikon kuluessa muistutuksen jättämisestä. Rauman pikkunorssin asiakas voi olla yhteydessä suoraan lasta hoitavaan henkilökuntaan tai päiväkodin johtajaan. Asiakas voi myös saattaa asian käsiteltäväksi kaupungin yksityisen varhaiskasvatuksen valvonnasta vastaavalle viranomaiselle tai aluehallintovirastoon.

Rauman kaupungin muistutuslomake (tulostettava): https://www.rauma.fi/wp-content/uploads/2019/06/Muistutuslomake_2019.pdf

http://www.valvira.fi/sosiaalihuolto/sosiaalihuollon-valvonta/muistutus_tai_kantelu

Kuluttajaneuvonta

Kuluttajaneuvonnasta saa ohjeita ja apua kuluttamiseen liittyvissä asioissa, joissa osapuolina ovat kuluttaja ja yritys. Jos ongelma ei selviä, kuluttajaneuvoja antaa tietoa kuluttajan oikeuksista, mm. tavaran tai palvelun virheen hyvityksestä, sopimuksista ja maksamisesta sekä avustaa ja sovittelee kuluttajan ja yrityksen välisessä riitatilanteessa.

Kuluttajaneuvontaa voi olla yhteydessä puhelimitse tai sähköisesti. Mikäli asia ei puhelimitse selvittää, voi sopia neuvottelijan tapaamisesta. Neuvontaa tarjotaan henkilöille, joilla on koti- tai asuinpaikka Euroopan unionin jäsenvaltiossa tai Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa.

www.kuluttajaneuvonta.fi

Sopimukseen ja palveluun liittyvät erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan neuvottelemalla, mutta asiakkaalla on oikeus viedä asia kuluttajariita-asiana kuluttajalautakuntaan, mikäli kyseessä on suoraan asiakkaalle myytävä palvelu.

Sosiaaliasiamiehen yhteystiedot:

Jari Mäkinen, Puhelin 044 707 9132

 • Käyntiosoite: Ravanintie 359, 28450 Vanha-Ulvila
 • Postiosoite: Satakunnan sairaanhoitopiiri, Sosiaalipalvelut, Ravanintie 359, 28450 Vanha-Ulvila.

Oikeusturva palveluseteliasiakkaana

Palvelujen tuottamiseen palvelusetelillä sovelletaan kuluttajansuojalakia. Lain mukaan elinkeinonharjoittaja ei muun muassa saa käyttää kulutushyödykettä tarjotessaan sopimusehtoa, jota hyödykkeen hinta ja mutta asiaan vaikuttavat seikat huomioon ottaen on pidettävä kuluttajien kannalta kohtuuttomana. Asiakkaalla on oikeus käyttää kuluttajanoikeuden mukaisia oikeusturvakeinoja reklamaatiotilanteessa. Seuraamuksiin kuuluvat kuluttajan oikeus pidättyä maksusta, virheen oikaisu, hinnanalennus ja sopimuksen purku sekä vahingonkorvaus. Asiakkaan ja palvelun tuottajan välistä sopimusta koskevan erimielisyyden saattamisesta kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi säädetään kuluttajariitalautakunnasta annetussa laissa.

http://www.kuluttajariita.fi/fi/index.html

Reklamaatiotilanteessa asiakkaan tulee ilmoittaa tyytymättömyydestään sopimuskumppanilleen eli palveluntuottajalle. Rauman kaupunki ei osallistu yksityisen päiväkodin ja asiakkaan välisten sopimusriitojen käsittelyyn.

Muistutuksen vastaanottaja:

Anne-Marita Toivonen, päiväkodin toimitusjohtaja

Kuluttajaneuvonta
Kuluttajaneuvonnasta saa ohjeita ja apua kuluttamiseen liittyvissä asioissa, joissa osapuolina ovat kuluttaja ja yritys. Jos ongelma ei selviä, kuluttajaoikeusneuvoja antaa tietoa kuluttajan oikeuksista, mm. tavaran tai palvelun virheen hyvityksestä, sopimuksista ja maksamisesta sekä avustaa ja sovittelee kuluttajan ja yrityksen välisessä riitatilanteessa.

Kuluttajaneuvontaan voi olla yhteydessä puhelimitse tai sähköisesti. Mikäli asia ei puhelimitse selviä, voi sopia neuvojan kanssa tapaamisesta. Neuvontaa tarjotaan henkilöille, joilla on koti- tai asuinpaikka Euroopan unionin jäsenvaltiossa tai Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa. Reklamaatiotilanteessa asiakaan tulee ilmoittaa tyytymättömyydestään pikkunorssiin päiväkodin johtajalle.

www.kuluttajaneuvonta.fi

Asiakasturvallisuus

Yhteistyö turvallisuudesta vastaavien viranomaisten ja toimijoiden kanssa

Sosiaalihuollon omavalvonta koskee asiakasturvallisuuden osalta sosiaalihuollon lainsäädännöstä tulevia velvoitteita. Palo-ja pelastusturvallisuudesta sekä asumisterveyden turvallisuudesta vastaavat eri viranomaiset kunkin alan oman lainsäädännön perusteella. Asiakasturvallisuuden edistäminen edellyttää kuitenkin yhteistyötä muiden turvallisuudesta vastaavien viranomaisten ja toimijoiden kanssa. Palo-ja pelastusviranomaiset asettavat omat velvoitteensa edellyttämällä mm. pelastussuunnitelman laatimista Palveluntuottaja on velvollinen ilmoittamaan palo- ja muista onnettomuusriskeistä pelastusviranomaisille.

Palvelun tuottajan tiloissa tapahtuvan palvelun asiakasturvallisuutta arvioitaessa on otettava huomioon toimintayksikön fyysisen ympäristön riskit asiakkaidenturvallisuudelle. Turvallisuusmateriaalia: http://www.oph.fi/opetustoimen_turvallisuusopas

Turvallisuudesta vastaavat henkilöt

Päiväkodin johtaja Anne-Marita Toivonen sekä turvallisuusvastaava Iida Myllymaa.

Turvallisuutta lisäävät käytännöt

Terveydensuojeluviranomaisen tarkastus tehty (pvm): 13.10.2020

Pelastusviranomaisen tarkastus tehty (pvm): 13.10.2020

Poistumisturvallisuussuunnitelman laadinta ja viimeisin päivitysajankohta (pvm): ei vaadita

Viimeisin poistumisharjoitus on toteutettu: 16.11.2022 aamupäivällä

Kunnan valvontaviranomaisen tarkastus tehty (pvm): 22.10.2020

Pelastussuunnitelman laadinta- ja viimeisin päivitysajankohta (pvm): 19.10.2021

Toimipaikan lääkehoitosuunnitelman laadinta- ja viimeinen päivitysajankohta (pvm): 14.12.2021

Palvelusopimus

Yksityisistä sosiaalipalveluista annetun lain 5 §:ssä säädetään, että palvelujen on perustuttava sopimukseen tai kunnan tekemään hallintopäätökseen sekä sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain (asiakaslaki) 7 §:n mukaisesti laadittuun palvelusopimukseen.

Palvelusopimuksen laatimiskäytäntö, sisältö ja päivittäminen:

Palvelusopimus

Huoltaja/huoltajat voivat hakea päiväkotipaikkaa www.pikkunorssi.fi verkkosivulla olevalla sähköisellä eDaisy -hakemuksella. Hakemus löytyy etusivulta ja ylävalikosta Pikkunorssi perheille vihreällä taustalla olevasta linkistä ”HAE VARHAISKASVATUSPAIKKAA”

Rauman pikkunorssi on palvelusetelipäiväkoti ja palveluseteliä haetaan Rauman kaupungilta sähköisesti tai kirjallisesti. Hakemukset löytyvät: https://www.rauma.fi/kasvatus-ja-koulutus/varhaiskasvatus/yksityinen-varhaiskasvatus/

Asiakassuhde perustuu Rauman pikkunorssin ja asiakkaan väliseen kirjalliseen palvelusopimukseen (laaditaan kolmena kappaleena). Palvelusopimukseen määritellään lapsen päivähoidon alkamispäivämäärä sekä lapsen hoitoaika. Palvelusopimus voidaan tarvittaessa tehdä etätyövälineitä hyödyntäen, jolloin sopimus sovitaan suusanallisesti allekirjoitetuksi toimitusta varten. Palvelusopimuksen laatimisen ja allekirjoittamisen jälkeen perhe hakee viipymättä kaupungilta palveluseteliä sähköisellä tai paperisella hakemuksella (palveluun kirjaudutaan pankki- tai asiointitunnuksella). Varhaiskasvatus Rauman pikkunorssissa ei voi alkaa ennen myönteistä palvelusetelipäätöstä. Palvelusopimusta päivitetään tarvittaessa esimerkiksi palvelutarpeen muuttuessa. Palvelusopimus on voimassa toistaiseksi. Palvelusetelin irtisanomisaika on kuukausi.

Pikkunorssissa varhaiskasvatuksen hinta on perheelle myönnetyn palvelusetelin arvosta jäävä maksu + 1.2.2023 pikkunorssimaksu on 20€/kk. Tämä kuukausittain perittävä Pikkunorssi-lisä peritään kattamaan osa ympäristöpedagogiikkaan perustuvan taito- ja taideaine painotteisen varhaiskasvatuksen toteuttamiseen liittyvistä kuluista Rauman pikkunorssissa (kalustovuokra, erityismateriaalit ja välineistö).

Kesän asiakaslaskutus (omavastuuosuus) Rauman kaupungin laskutuskäytäntöä noudattaen

Jos lapsi on kesäkuun kokonaan pois, peritään puolen kuukauden maksu + 20€ pikkunorssimaksu. Jos lapsi on yhdenkin päivän kesäkuussa varhaiskasvatuksessa peritään koko kuukauden maksu + 10€ pikkunorssimaksu.

1.2.2023 alkaen jos lapsi on kesäkuun kokonaan pois, peritään puolen kuukauden maksu + 20€ pikkunorssimaksu. Jos lapsi on yhdenkin päivän kesäkuussa varhaiskasvatuksessa, peritään koko kuukauden maksu + 20€ pikkunorssimaksu.

Jos lapsi on heinäkuussa kokonaan pois, ei peritä maksuja. Jos lapsi on yhdenkin päivän heinäkuussa varhaiskasvatuksessa peritään koko kuukauden maksu. Pikkunorssi lisä peritään joka palvelusopimuksen ajalla jokaisesta kuukaudesta.

1.2.2023 alkaen jos lapsi on elokuun kokonaan pois peritään puolen kuukauden maksu + 20€ pikkunorssi maksu.
Jos lapsi on yhdenkin päivän elokuussa varhaiskasvatuksessa peritään koko kuukauden maksu + 20€ pikkunorssi maksu.

Kun lapsi täyttää kolme vuotta, palvelusetelin arvo muuttuu seuraavasta kuukaudesta lähtien ja päiväkodille toimitetaan ilman erillistä hakemusta uusi päätös palvelusetelin arvosta.

Palvelusetelin arvo

Alla linkki Rauman kaupungin varhaiskasvatuksen yksityistä varhaiskasvatusta koskevalle sivustolle, josta löydät lisää tietoa myös palvelusetelistä:

https://www.rauma.fi/kasvatus-ja-koulutus/varhaiskasvatus/yksityinen-varhaiskasvatus/

Rauman kaupunki tekee päätöksen palvelusetelin myöntämisestä ja palvelusetelin arvosta. Lapsen palvelusetelin arvo tarkistetaan vuosittain. Tarkistamista varten perheeltä pyydetään tulotiedot. Perheen tulee kuitenkin oma-aloitteisesti ilmoittaa kaupungille:

 • perheen tulot muuttuvat +/- 10 %, esimerkiksi työttömyyden tai työhön menon vuoksi
 • perhesuhteissa tapahtuu muutos, esimerkiksi perheenjäsenten määrä muuttuu
 • lapsen huoltajuus muuttuu
 • perheen osoite muuttuu
 • lapsen palvelutarve muuttuu
 • lapsen hoitosuhde päättyy.

Rauman kaupunki ostaa vuosittain, tarvittavan määrän esiopetuspaikkoja Pikkunorssista. Alla Rauman kaupungin antama ohjeistus esiopetusta koskien:

Oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuotena lapsen on osallistuttava vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan. Lapsen huoltajan on huolehdittava siitä, että lapsi osallistuu esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan. (Perusopetuslaki 26 a§).

Mikäli lapsi tarvitsee esiopetuksen lisäksi varhaiskasvatusta, myönnetään esiopetuksen lisäksi annettavan varhaiskasvatuksen palveluseteli esiopetusvuoden ajalle 1.8. – 31.5. Esiopetuksen toimintavuoden ajan (1.8.-31.5.) palvelusetelin arvo määräytyy lapselle maksuttoman esiopetusajan (20h/vko) lisäksi varatun varhaiskasvatuksen tuntimäärän osoittaman kertoimen mukaisesti.

Esiopetuksen lisäksi annettavaan varhaiskasvatukseen osallistunut lapsi voi siirtyä esiopetuksen päätyttyä kesällä (kesä- ja  maksimissan 31.heinäkuuta asti) tarpeen mukaan koko- tai osa-aikaiseen varhaiskasvatukseen. Palveluntuottaja toimittaa päivitetyn palvelusopimuksen liitteen lapsen kesäkuukausista varhaiskasvatuksen asiakaslaskutukseen.

Palvelusopimuksen irtisanominen

Palvelusopimuksen irtisanominen tulee tehdä päiväkodista saatavalla irtisanomislomakkeella tai ilmoittamalla asiasta kirjallisesti tai sähköpostin välityksellä.

Asiakkaan asiallinen kohtelu ja itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen

Itsemääräämisoikeus on perusoikeus, mikä kuuluu jokaiselle. Se muodostuu oikeudesta henkilökohtaiseen vapauteen, koskemattomuuteen ja turvallisuuteen. Siihen liittyvät myös oikeudet yksityisyyteen ja yksityiselämän suojaan. Henkilökohtainen vapaus suojaa yksilön fyysistä vapautta, tahdonvapautta ja itsemääräämisoikeutta. Rauman pikkunorssissa henkilökunnan tulee aina kiinnittää huomiota ja tarvittaessa reagoida epäasialliseen tai loukkaavaan käytökseen asiakasta kohtaan. Henkilökunnan tehtävänä on kunnioittaa ja vahvistaa lapsen itsemääräämisoikeutta ja tukee hänen osallistumistaan palvelujensa suunnitteluun ja toteuttamiseen. Rauman pikkunorssiin on laadittu ohjeistus lapsen suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja muulta häirinnältä.

Varhaiskasvatusta toteutettaessa noudatamme mm. Varhaiskasvatuslakia ja asetusta, YK:n lapsen oikeuksien julistusta, Valtakunnallista varhaiskasvatussuunnitelmaa, Rauman kaupungin varhaiskasvatussuunnitelmaa, perusopetuslakia ja –asetusta, esiopetuslakia, kuntalakia, lakia yksityisistä sosiaalipalveluista sekä kuluttajansuojalakia. Asiakkaan ihmisarvon, vakaumuksen, yksityisyyden ja itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen kuuluu Rauman pikkunorssin toiminnan kulmakivi. Jos asiakas kuitenkin kokee tulleensa asiattomasti kohdelluksi, keskustellaan asiakkaan, huoltajien ja esimiehen kanssa ja kerrotaan kuinka asiaa voi tarvittaessa viedä eteenpäin. Talon palaverissa läpikäydään tulleita asiakaspalautteita ja sovitaan mahdollisista toimenpiteistä. Henkilökunta tarkkailee omia työskentelytapojaan ja vuorovaikutusta. Aiheellisen palautteen (kiittävää, rakentava) avulla kehitetään osaamista varhaiskasvatusosaamisen eri osa-alueilla.

Palvelun sisällön omavalvonta

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma ja esiopetuksen oppimissuunnitelma.

Pikkunorssissa toteutettava varhaiskasvatus perustuu varhaiskasvatuslakiin ja varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin. Noudatamme Rauman kaupungin varhaiskasvatusta ja esiopetusta ohjaavia asiakirjoja.  Jokaiselle lapselle laaditaan vuosittain henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma ja/tai esiopetuksen oppimissuunnitelma yhdessä huoltajien ja lapsen kanssa. Esiopetuksessa olevalle lapselle laaditaan esiopetuksen oppimissuunnitelma. Lähtökohtina suunnitelmien laatimiselle ovat lapsen etu ja tarpeet. Suunnitelmiin asetetaan tavoitteet pedagogiselle toiminnalle.

Lasten varhaiskasvatussuunnitelmissa esiin nousevat tavoitteet huomioidaan lapsiryhmän toiminnan suunnittelussa ja oppimisympäristöjen muokkaamisessa ja kehittämisessä.

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelman/esiopetuksen oppimissuunnitelman laatimisen käytännöt, sisältö ja päivittäminen:

Pikkunorssissa lapsen varhaiskasvatussuunnitelman ja esiopetussuunnitelman laatimisesta vastaa varhaiskasvatuksen opettajat. Suunnitelman laatimiseen voi osallistua muita työntekijöitä. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaa laadittaessa ensimmäistä kertaa, se laaditaan noin kolme kuukautta varhaiskasvatuksen aloittamisen jälkeen. Lapsen huoltajat saavat pohdittavaksi lapseen ja hänen vahvuuksiinsa liittyvän mahdollisuuden kommentoida DaisyFamily -järjestelmässä. Pedagogista dokumentointia hyödynnetään suunnitelmaa laadittaessa. Suunnitelmassa huomioidaan lapsen kielellinen, kulttuurinen ja katsomuksellinen tausta. Samoin suunnitelmaan kirjataan mahdollinen lapsen kehityksen ja oppimisen tuki ja sen toteuttaminen. Mikäli lapsella on lääkehoitoa vaativa pitkäaikainen sairaus, lapselle laaditaan lääkehoitosuunnitelma osana lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaa.

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelman toteutumista arvioidaan ja suunnitelmaa tarkistetaan vähintään kerran vuodessa tai tarvittaessa useammin. Esiopetuksen oppimissuunnitelma arvioidaan keväällä kouluun siirtopalaverin yhteydessä. Suunnitelmaa tarkastetaan kuitenkin aina silloin, kun siihen on lapsen tarpeisiin liittyvä syy.

Esiopetuksessa oleville lapsille laaditaan esiopetuksen oppimissuunnitelma yhdessä huoltajien kanssa. Esiopetuksen oppimissuunnitelman laadinnassa ja esiopetuksen toteuttamisessa noudatetaan Rauman kaupungin käytäntöjä.

Lasten ravitsemus

Varhaiskasvatuksen ruokailuhetket ovat osa lapsen varhaiskasvatusta. Terveyttä ja iloa ruoasta – varhaiskasvatuksen ruokailusuositukset (2018) antavat tieteelliseen näyttöön ja hyviin käytäntöihin perustuvaa tietoa lasten ruokailun järjestämisestä ja ruokakasvatuksesta.

http://www.julkari.fi/handle/10024/135907

Alle kolmevuotiaiden ryhmät ruokailevat ryhmätiloissaan. Yli kolmevuotiaiden lasten ryhmissä lapset ruokailevat ruokasalissa yhdessä kasvatuksen ammattihenkilöstön kanssa. Aikuiset ohjaavat lapsia ruokailun aikana. Ruoka on ravitsemussuositusten mukaista. Erilaiset teemat ja juhlapäivät huomioidaan mahdollisuuksien mukaan ruokailussa. Ruoka tarjoillaan linjastolta, ja kasvatuksen ammattihenkilöstö ohjaa lapsia oikean annoskoon löytymiseen ja erilaisten ruokien maisteluun. Samalla huomiota kiinnitetään kauniiseen käytökseen, ympäristön siisteyteen sekä ruokapuheeseen.

Ruokapalvelun järjestäminen

Pikkunorssin keittiö on jakelukeittiö. Ruoka toimitetaan Pikkunorssiin FresCo -ravintoloilta.

Ravintolatoimen johtaja, Satakunta

Minna Laine

puh: 0405161206

s-posti: minna.laine@frescoravintolat.fi

Ruoassa huomioidaan joustavasti erilaiset lasten tarpeet ja allergiat. Säännölliset ruokailuajat ovat aamupala kello 7.45-8-45, lounas kello 10.45 – 12.00 ja välipala noin kello 14.

Pikkunorssin ravitsemuksen ja elintarvikehygienian omavalvonnasta vastaa

Minna Peltonen (päiväkotiapulainen)

puh: +358503298590

Omavalvontasuunnitelma on luettavissa Pikkunorssin toimistossa olevana kopiona. Keittiön omavalvontasuunnitelma on päivitetty viimeksi 1.1.2021 päivämäärä

Kunnan terveystarkastajan yhteystiedot: 044-4032945

Viimeisimmän OIVA-raportin päivämäärä: 24.8.2021

Hygieniakäytännöt:

Yksikön hygieniatasolle asetetut laadulliset tavoitteet ja sen toteutumiseksi laaditut toimintaohjeet asettavat omavalvonnan tavoitteet, joihin kuuluvat lapsen henkilökohtaisesta hygieniasta huolehtiminen sekä infektioiden ja muiden tarttuvien sairauksien leviämisen estäminen.

Infektioriskin vähentäminen päivähoidossa (Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 28/2005)

http://www.julkari.fi/handle/10024/90759

Pikkunorssiin on laadittu hygieniaan ja infektioiden ehkäisyyn toimintaohje. Ohje on linjassa Rauman kaupungin laatiman Hyvinvoiva lapsi -ohjeistuksen kanssa. Pikkunorssin hygieniavastaavat toimivat päiväkodin johtajan työparina tehokkaiden hygieniatoimien ja tapojen ylläpitämisessä sekä tartuntatautien ehkäisyssä.

Lasten tarpeita vastaavat hygieniakäytännöt:

Päiväkodin hygieniarutiinit ovat tärkeässä osassa sairauksien vähentämisessä varsinkin tehtäessä yhteistyötä lapsen huoltajien kanssa: uudet perheet saavat hygieniatiedotteen lapsen aloittaessa päiväkodissa varhaiskasvatuksen. Aamulla päiväkotiin tullessa huoltaja pesee lapsen kädet pesunesteellä. Huoltaja huolehtii päivittäin lapsen tuttien ja viikoittain unikaverin puhtaudesta. Huoltaja huolehtii lapsen lelupäivälelujen pesusta ennen päiväkotiin tuontia ja kotiin vietyään. Päiväkodissa käytetään nestemäistä vaahtoavaa käsisaippuaa ja paperisia käsipyyhkeitä käsienpesun yhteydessä. Käsienpesu; henkilökunta vastaa lasten käsihygieniasta ja huolehtii siitä, että kädet pestään ennen ruokailua, lepohetken jälkeen, wc-käyntien jälkeen ja ulkoa sisälle tultaessa.

Henkilökunta opettaa lapsille oikean käsienpesutavan.

Käsienpesua ohjeistetaan lavuaarin viereen asetetuin kuvin. Aikuinen kantaa vastuun lapsen käsien pesemisestä ja pesemisen ohjaamisesta.

Infektioiden ehkäisemiskäytännöt:

Vaikutamme bakteerien ja virusten leviämisen ehkäisemiseen hyvän henkilökohtaisen hygienian, työtapahygienian ja siivouksen avulla. Päiväkodin ryhmien lastenhoitajat toimivat samalla omassa ryhmässään hygieniavastaavina. Hygieniavastaava raportoi havainnoistaan suoraan päiväkodin johtajalle.

Päiväkodin hygieniarutiinit ovat tärkeässä osassa sairauksien vähentämisessä varsinkin tehtäessä yhteistyötä lapsen huoltajien kanssa:

 • Uudet perheet saavat hygieniatiedotteen lapsen aloittaessa päiväkodissa varhaiskasvatuksen.
 • Aamulla päiväkotiin tullessa huoltaja pesee lapsen kädet pesunesteellä.
 • Huoltaja huolehtii päivittäin lapsen tuttien ja viikoittain unikaverin puhtaudesta.
 • Huoltaja huolehtii lapsen lelupäivälelujen pesusta ennen päiväkotiin tuontia ja kotiin vietyään.

Lääkehoidon toteuttaminen

Varhaiskasvatuksessa lapsen lääkehoidon toteuttaminen ei ole päivittäistä toimintaa. Lapsille annetaan vain lääkärin määräämiä välttämättömiä lääkkeitä. Lääkehoidon käytännön toteuttaminen perustuu yksilölliseen lääkehoitosuunnitelmaan, mikä tehdään yhdessä huoltajien ja asiantuntijoiden kanssa. Lääkehoitosuunnitelma liitetään lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan tai esiopetusikäisten oppimissuunnitelmaan.  Pikkunorssin lääkehoitosuunnitelma perustuu Sosiaali- ja terveysministeriön vuonna 2006 julkaisemaan oppaaseen Turvallinen lääkehoito, Valtakunnallinen opas lääkehoidon toteuttamisesta sosiaali- ja terveydenhuollossa.  Lääkehoitosuunnitelmassa on määritelty ja sovittu lääkehoidon henkilöstön vastuut, velvollisuudet, työnjako, lupakäytäntö, lääkehoidon vaikutusten arviointi ja kirjaaminen sekä seuranta.  Lääkehoitosuunnitelman pohjalta tehdään päiväkodissa lapselle tarvittaessa Lapsen lääkehoitosuunnitelma (lomake). Päiväkodin johtaja vastaa lääkehoitosuunnitelman toimeenpanosta Pikkunorssin toiminnassa ja lääkkeiden turvallisesta säilyttämisestä lasten ulottumattomissa. Lisäksi päiväkodin johtaja huolehtii siitä, että yksikössä on käytettävissä riittävä tieto ja asiantuntemus ja että tietoja käsitellään ammatillisesti vaitiolovelvollisuus huomioiden. Päiväkodin henkilöstön vastuu lapsen voinnista ei ulotu koskaan vanhempien vastuuta laajemmaksi. Kukin yksikön aikuinen vastaa hätätilanteessa ensiaputoimenpiteistä. Lääkkeen antaja vastaa siitä, että hän toimii tehdyn suunnitelman mukaisesti.

Lupakäytännöt:

Lääkehoitoon koulutettu nimikesuojattu terveydenhuollon ammattihenkilö (esim. lähihoitaja, lastenhoitaja, perushoitaja)= Pikkunorssissa varhaiskasvatuksen lastenhoitaja nimekkeellä oleva antaa lääkkeitä lapselle luonnollista tietä (esim. suun kautta, peräsuoleen, korvatippoina). Osaamisen varmistamisen, lisäkoulutuksen ja luvan myöntämisen jälkeen voi työntekijä antaa injektioita ihon alle ja lihakseen. Kyseiset luvat säilytetään kyseisen lapsen dokumenteissa.

Lääkehoitoon kouluttamaton henkilöstö (esim. varhaiskasvatuksen opettaja, lastentarhanopettaja, lastenohjaaja) = Pikkunorssissa varhaiskasvatuksen opettajan tai erityisopettajan perustutkinto ei sinällään anna valmiuksia lääkehoitoon. Osaamisen varmistamisen, lisäkoulutuksen ja luvan myöntämisen jälkeen voi työntekijä antaa valmiiksi jaettuja lääkkeitä luonnollista tietä (esim. suun kautta, peräsuoleen, korvatippoina) sekä injektioita ihon alle. Kyseiset luvat säilytetään kyseisen lapsen dokumenteissa.

Lääkehoitosuunnitelmaa ja toimintaa arvioidaan jatkuvasti.

Yhteistyö eri toimijoiden kanssa

Asiakas voi tarvita useita palveluja samanaikaisesti. Jotta palvelukokonaisuudesta muodostuisi asiakkaan kannalta toimiva ja hänen tarpeitaan vastaava, pikkunorssi sitoutuu yhteistyöhön eri toimijoiden kanssa ja huolehtii tiedonkulusta.

Yhteistyötahot:

Tukitoimien suunnitteluun ja huoltajan kanssa tehtävään yhteistyöhän voi osallistua ryhmän varhaiskasvatuksen opettajan lisäksi varhaiskasvatuksen erityisopettaja (veo). Yhteistyössä vahvistetaan lapsen kehitystä ja oppimista tukevia arjen käytänteitä ja käynnistetään mahdollisesti laajempi monialainen yhteistyö lapsen kehityksen ja oppimisen tukemiseksi.

Mahdollisia yhteistyötahoja:

 • Rauman kaupungin sivistystoimiala ja varhaiskasvatus
 • Rauman kaupungin terveys- ja sosiaalipalveluiden
 • Turun yliopiston
 • Rauman opettajankoulutuslaitoksen
 • Opiskelijajärjestöjen
 • Poliisin ja pelastuslaitoksen kanssa
 • Seurakunnan
 • Raumalaiset yritykset
 • Muut

 Henkilöstö

Kasvatushenkilöstön määrä, rakenne ja riittävyys sekä sijaisten käytön periaatteet sekä muu henkilöstö

Henkilöstösuunnittelussa noudatetaan varhaiskasvatuslakia (6 luku Henkilöstö- ja kelpoisuusvaatimukset § 25)

Kasvatushenkilöstön määrä ja rakenne:

Päiväkodissa toimii kaikkiaan 11 varhaiskasvatuksen opettajaa, 2 varhaiskasvatuksen erityisopettajaa sekä 9 varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa.

Henkilöstön sijoittuminen lapsiryhmiin:

 • Naavat (3-5 -vuotiaiden / pienryhmä) varhaiskasvatuksen erityisopettajaa ja varhaiskasvatuksen opettaja sekä 2 varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa
 • Roihut (esiopetus) 2 varhaiskasvatuksen opettajaa sekä 1 varhaiskasvatuksen lastenhoitaja
 • Liekit (esiopetus) varhaiskasvatuksen opettaja ja varhaiskasvatuksen lastenhoitaja
 • Silmut (0-3 -vuotiaat) 2 varhaiskasvatuksen opettajaa ja 1 varhaiskasvatuksen lastenhoitaja
 • Nuput (0-3 -vuotiaat) 2 varhaiskasvatuksen opettajaa ja 1 varhaiskasvatuksen lastenhoitaja
 • Taimet (2-5 -vuotiaat) 2 varhaiskasvatuksen opettajaa ja 1 varhaiskasvatuksen lastenhoitaja
 • Versot (3-5 -vuotiaat) varhaiskasvatuksen erityisopettaja sekä varhaiskasvatuksen opettaja ja 1 varhaiskasvatuksen lastenhoitaja
 • näiden lisäksi Pikkunorssissa työskentelee 1 varhaiskasvatuksen lastenhoitaja lisäresurssina eri ryhmissä tarvittaessa kiertäen.

Muun henkilöstön määrä ja rakenne:

Päiväkodissa työskentelee 1 päiväkotiapulainen siivouksessa ja tekstiilihuollossa sekä toisinaan apuna keittiössä ja 1 ruokapalvelutyöntekijä.

Sijaisten käytön periaatteet ja henkilöstön riittävyyden varmistaminen:

Päiväkodissa työskentelee yllä mainitun mukaisesti 1 varhaiskasvatuksen opettaja sekä 2 varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa lisäresurssina eri ryhmissä tarvittaessa kiertäen. Sijaistarpeen tullessa, he sijaistavat päiväkodissa tarvittaessa.  Lisäksi tarvittaessa palkataan ensisijaisesti kelpoisuusehdot täyttävä sijainen. Tavoitteena on saada muodostettua suhteellisen vakaa sijaisten rinki lasten pitkien ihmissuhteiden turvaamiseksi. Lisäksi Pikkunorssilla on lista sijaisista, joita voidaan tarvittaessa pyytää töihin.

Henkilöstön rekrytoinnin periaatteet

Henkilöstön rekrytointia ohjaavat työlainsäädäntö ja työehtosopimukset, joissa määritellään sekä työntekijöiden että työnantajien oikeudet ja velvollisuudet. Lasten kanssa työskenteleviltä otetaan huomioon henkilöiden kelpoisuus, soveltuvuus ja luotettavuus.  Lisäksi lakia lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä sovelletaan työ- ja virkasuhteessa tehtävään työhön, johon pysyväisluontoisesti ja olennaisesti kuuluu ilman huoltajan läsnäoloa tapahtuvaa alaikäisen kasvatusta, opetusta, hoitoa tai muuta huolenpitoa taikka muuta työskentelyä henkilökohtaisessa vuorovaikutuksessa alaikäisen kanssa. Tätä lakia ei kuitenkaan sovelleta tehtäviin, jotka yhden vuoden aikana yhteensä kestävät enintään kolme kuukautta.

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2002/20020504

Toimipaikan työvuorosuunnittelusta vastaa:

Anne-Marita Toivonen (päiväkodin johtaja)

Henkilökunnan rekrytointia koskevat periaatteet:

Henkilökunnan palkkauksessa noudatetaan avointa hakumenettelyä. Kelpoisuus varmistetaan aina tutkintotodistuksella ja rikosrekisteriote tarkistetaan. Henkilökunnan taustat selvitetään asianmukaisesti. Opiskelijaharjoittelijoiden taustan selvittämisestä huolehtii Rauman opettajankoulutuslaitos. Avoinna oleva tehtävä on mahdollista täyttää myös vakinaistamalla kelpoinen henkilö joka on tullut valituksi rekrytointimenettelyn kautta sijaisuuteen ja henkilö on tehnyt  runsaan  ajan muitakin sijaisuuksia Pikkunorssissa.

Kuvaus henkilöstön perehdyttämisestä ja täydennyskoulutuksesta

Yksikön kasvatusvastuussa oleva henkilöstö perehdytetään asiakastyöhön, asiakastietojen käsittelyyn ja tietosuojaan sekä omavalvonnan toteuttamiseen. Sama koskee myös yksikössä työskenteleviä opiskelijoita ja työhön palaavia pitkään töistä poissaolleita.

Johtamisen ja koulutuksen merkitys korostuu, kun työyhteisö omaksuu uudenlaista toimintakulttuuria ja suhtautumista asiakkaisiin ja työhön mm. itsemääräämisoikeuden tukemisessa tai omavalvonnassa. Sosiaalihuollon ammattihenkilölaissa säädetään työntekijöiden velvollisuudesta ylläpitää ammatillista osaamistaan ja työnantajien velvollisuudesta mahdollistaa työntekijöiden täydennyskouluttautuminen.

Työntekijöiden ja opiskelijoiden perehdyttämiskäytännöt:

Päiväkodissa on perehdyttämismateriaali, minkä sisältöön ja päiväkodin tehtäviin perehdyttämisestä huolehtii yleisten seikkojen osalta päiväkodin johtaja tai varajohtaja sekä lapsiin ja ryhmän toimintaan ja toimintamalleihin ryhmän muut kyseisen lapsiryhmän työntekijät. Perehdyttämismateriaaliin sisältyy myös kaikki Pikkunorssissa käytössä olevat suunnitelmat ja toimintaohjeet. Materiaali on sähköisessä muodossa, ja se on luettavissa myös lapsiryhmän tietokoneelta käsin.

Täydennyskoulutuksen toteuttaminen:

Henkilöstö osallistuu vuoden aikana Rauman kaupungin tarjoamiin ammatillisiin täydennyskoulutuksiin tarjonnan ja tarpeen mukaisesti. Osaamisen lisäämiseksi Pikkunorssi järjestää tarvittavaa täydennyskoulutusta ammatillisen osaamisen ylläpitämiseksi ja/tai laajentamiseksi sekä sisäisiä asiantuntijoita että ulkoisten kumppanien ja oppilaitosten johdolla. Tärkeänä koulutuksellisena näkökulmana voidaan pitää hankkeiden ja tutkimusten mukana tulevia kouluttautumisia.

Toimitilat

Yksityisistä sosiaalipalveluista annetun lain 4 §:n mukaan toimintayksikössä on oltava riittävät ja asianmukaiset toimitilat ja varusteet. Toimitilojen on oltava myös terveydellisiltä ja muilta olosuhteiltaan toimintaan sopivat. Omavalvontasuunnitelmaan laaditaan kuvaus toiminnassa käytettävistä tiloista ja niiden käytön periaatteista. Omavalvontasuunnitelmaan kirjataan, mitä yhteisiä/julkisia tiloja yksikössä on ja ketkä niitä käyttävät.

Tilojen käytön periaatteet:

Pikkunorssilla on yhteensä noin 1350 neliön verran tilaa omassa käytössä sekä sen lisäksi Rauman opettajankoulutuslaitoksen kanssa yhteisesti kolme monitilaa taito- ja taide aineisiin, liikuntasali, opiskelijoiden tila sekä kolme tutkimuskäytössä olevaa tilaa.

 • Naavoilla ja Roihuilla sekä Liekeillä on yhteiskäytössä eteinen sekä käytävätilat. Naavoilla on oma wc, pienryhmähuone, lepo-/leikkihuone ja ryhmähuone, ja Roihuilla on oma wc, kaksi ryhmähuonetta sekä pienryhmähuone. Liekkien ryhmällä on oma wc, pienryhmätila sekä muina tiloina monitilat, sali ym. päiväkodin tilat tarpeen ja toiminnan mukaisesti.
 • Nupuilla ja Silmuilla (2 ryhmää) on yhteinen eteinen, wc sekä pienryhmähuone. Lisäksi kummallakin ryhmällä on oma ryhmähuone sekä lepo/leikkihuone.
 • Taimilla ja Versoilla (2 ryhmää) on kummallakin oma eteinen ja wc sekä ryhmähuone, lepo-/leikkihuone. Lisäksi ryhmillä on yhteisinä tiloina kerhohuone sekä pienryhmähuone.

Kaikkien käytössä on ruokasali, sali sekä kolme monitilaa.

Siivous- ja pyykkihuollon järjestäminen:

Pikkunorssissa päiväkotiapulainen huolehtii siivouksesta kokonaisuutena.

Suursiivous tehdään kerran vuodessa. Päiväkodin pyykkihuolto tehdään päiväkodissa sekä pesulassa siivoussuunnitelma mukaisesti.

Teknologiset ratkaisut

Lapsen läsnäolo kirjataan sähköisesti käytössä olevaan varhaiskasvatuksen Daisy -toimintajärjestelmään. Järjestelmään taltioidaan lapsen saapumis- ja lähtemisaika NFC-tunnisteen avulla. Tarvittaessa läsnäolo voidaan taltioida järjestelmään myös manuaalisesti. Samaan järjestelmään taltioidaan myös henkilöstön läsnäolo päivittäin.

Asiakastietojen käsittely

Pikkunorssin asiakkaista ja heidän huoltajistaan muodostuu asiakasrekisteri, minkä ylläpitäjänä on Pikkunorssi Oy. Tietojen avulla hallinnoidaan päiväkodin asiakassuhteita, asiakaslaskutusta sekä hoidetaan asiakasviestintää. Tiedot linkittyvät myös Pikkunorssin sähköiseen toimintajärjestelmään. Sähköisiltä osiltaan rekisteri ja tiedot on suojattu palvelimella ja sähköinen tiedonsiirto toteutuu salattua, suojattua yhteyttä käyttäen. Muut kuin sähköiset tiedot (lapsen tiedot, varhaiskasvatussuunnitelmat jne.) säilytetään lukituissa tiloissa ja lukitussa kaapissa. Tiedot säilytetään vain niille määritellyn tarpeellisen ajan ja tuhotaan määräajan jälkeen tietoturvallisesti. Tarpeelliset tiedot asiakassuhteen hoitamiseen kerätään pääsääntöisesti asiakkaalta ja hänen huoltajaltaan asiakassuhteen alkaessa. Asiakasrekisteriin kerättyjä tietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle ilman lain mukaista perustetta.

Arkistoitavat asiakirjat säilytetään Kansallisarkiston päätöksen ja Kuntaliiton ohjeistuksen mukaisesti. (Kansallisarkisto/13089/07.01.01.03.01/2018) Päätöstä sovelletaan koskemaan niitä asiakirjatietoja, jotka ovat muodostuneet 1.8.2017 alkaen. Tarkempi ohje annetun päätöksen soveltamisesta on kansallisarkiston ko. päätöksen liitteenä.

Asiakkaalla on oikeus tarkastaa tietonsa ja vaatia tarvittaessa niiden korjaamista. Pyyntö tietojen luovuttamisesta tehdään kirjallisesti päiväkodin varajohtajalle. Tarkastuspyyntö ja korjaamisvaatimus voidaan esittää rekisterinpitäjälle lomakkeella. Jos rekisterinpitäjä ei anna pyydettyjä tietoja tai kieltäytyy tekemästä vaadittuja korjauksia, rekisterinpitäjän on annettava kirjallinen päätös kieltäytymisestä ja sen perusteista.

Henkilötietojen käsittely tapahtuu vain päiväkodin johtajan ja varajohtajan toimesta, joka toimii myös tietosuojavastaavana.

Tietosuojaseloste

Tietosuojaselosteella informoidaan asiakkaita EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen määräysten mukaisesti:

1) rekisterinpitäjän ja tämän yhteyshenkilöiden yhteystiedot

2) henkilörekisterin nimi, henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste

3) kuvaus rekisteröityjen ryhmistä ja tietosisällöistä

4) säännönmukaiset tietolähteet

5) mihin tietoja säännönmukaisesti luovutetaan

6) tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

7) rekisterin suojauksen periaatteet ja henkilötietojen säilytysaika

8) rekisteröidyn oikeudet

Rekisterinpitäjän on pidettävä tietosuojaseloste jokaisen saatavilla. Tästä velvollisuudesta voidaan poiketa vain poikkeustapauksissa.

https://tietosuoja.fi/rekisteroidyn-informointi

Varhaiskasvatusyksikössä laaditaan EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen tietosuojaseloste. Tietosuojaselosteessa selviää, miten noudatetaan tietosuojaan ja henkilötietojen käsittelyyn liittyvää lainsäädäntöä sekä yksikölle laadittuja asiakastietojen kirjaamiseen liittyviä ohjeita ja viranomaismääräyksiä.

Yksikön tietosuojaseloste on julkisesti nähtävissä:

Pikkunorssin internetsivustolla tästä!

Kuvaus henkilöstön tietoturvaan ja tietosuojaan liittyvästä perehdytyksestä ja osaamisen varmistamisesta:

Henkilökunta on perehdytetty asianmukaisesti henkilötietojen käsittelyyn ja tietoturvaan liittyvissä asioissa. Työnantaja saa käsitellä vain välittömästi työntekijän työsuhteen kannalta tarpeellisia henkilötietoja, jotka liittyvät työsuhteen osapuolten oikeuksien ja velvollisuuksien hoitamiseen, työnantajan työntekijöille tarjoamiin etuuksiin taikka niitä jotka johtuvat työtehtävien erikoisluonteesta.

Omavalvontasuunnitelman seuranta

Omavalvontasuunnitelma tulee päivittää vähintään kerran vuodessa 31.8. mennessä tai kun toiminnassa tapahtuu muulloin palvelun laatuun ja asiakasturvallisuuteen liittyviä muutoksia. Yksityisen palveluntuottajan on säilytettävä omavalvonnan asiakirjoja 7 vuotta.

Omavalvontasuunnitelman hyväksyy ja vahvistaa toiminnasta vastaava päiväkodin johtaja.

Omavalvontasuunnitelma tulee toimittaa pyynnöstä viranomaiselle. Havaitessaan puutteita omavalvontasuunnitelmassa, valvontaviranomainen voi vaatia sen täydentämistä, korjaamista tai muuttamista.

Paikka ja päiväys: 9.8.2023

Päiväkodin johtajan allekirjoitus: Anne-Marita Toivonen

Viimeksi tehdyt päivitykset:

9.8.2023 – korjauksia, tietojen päivityksiä

1.3.2023 – korjauksia, tietojen päivityksiä

23.11.2022 – korjauksia, tietojen päivityksiä

7.7.2022 – lisätty linkkejä, korjauksia, tietojen päivityksiä, muutoksia ja kokonaisvaltainen arviointi

6.7.2021 – lisätty kohta ”Työntekijän ilmoitusvelvollisuus”, kirjoitusvirheiden korjaukset, täydennyksiä.

29.1.2021 – lisätty sivuille.

10.3.2021 – kesäajan asiakaslaskutus lisätty