Esiopetus Pikkunorssissa

 

Esiopetus Pikkunorssissa

 

Esiopetusaikamme on klo 9.00-13.00. Esiopetusaika koostuu ulkoilusta, ohjatusta ja vapaasta leikistä, ohjatusta toiminnasta sekä ruokailusta ja levosta. Toiminta on lapsilähtöistä ja perustuu lasten mielenkiinnon kohteisiin ja tarpeisiin. Tärkeintä esiopetuksessa on kohdata lapset joka päivä yksilöllisesti ja tukea heidän kasvuaan ja kehitystään itsetunnoltaan vahvoiksi yksilöiksi, jotka osaavat huolehtia itsestään ja muista sekä toimia erikokoisissa kokoonpanoissa erilaisten ja eri-ikäisten ihmisten kanssa. Kannustamme lapsia omatoimisuuteen ja oma-aloitteisuuteen ja tuemme jokaista lasta kehittymään henkilökohtaisissa tavoitteissaan. Tavoitteet voivat liittyä esimerkiksi lapsen hieno- ja karkeamotoriikkaan, kielellisiin ja matemaattisiin taitoihin tai itsesäätely- ja kaveritaitoihin. Lapsen henkilökohtaisia tavoitteita pohdimme yhdessä lapsen ja lapsen huoltajien kanssa. Huoltajien kanssa tehtävä avoin ja lämmin vuorovaikutus on tärkeässä roolissa lasten tarpeiden ja toiveiden huomioinnissa ja liittämisessä toiminnan suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin.

 

Hyödynnämme toiminnassamme kaikkia aisteja ja koko kehoa, jotta erilaisin tavoin oppivat lapset voivat löytää tapoja, jotka tukevat heidän oppimistaan. Teemme paljon teematyöskentelyä ja projekteja lasten mielenkiinnon kohteisiin perustuen ja mahdollistamme lasten laaja-alaisen oppimisen monipuolisten ja vaihtelevien työtapojen kautta. Hyödynnämme Pikkunorssin tilojen ja välineiden lisäksi lähiympäristön liikunta- ja kulttuurimahdollisuuksia sekä teemme paljon metsäretkiä ja yhteistyötä Turun yliopiston Seminaarin puutarhan kanssa. Esiopetuksessa noudatamme Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteita (2014) ja Rauman kaupungin esiopetussuunnitelmaa (2016) sekä painotamme Pikkunorssin ympäristöpedagogista taito- ja taideainekasvatusta.

 

Teemme paljon yhteistyötä lähikoulumme Rauman Normaalikoulun kanssa. Mahdollisuuksien mukaan Pikkunorssilaisten polku esiopetuksesta ensimmäiselle luokalle tapahtuu hakemalla oppilaaksi Normaalikouluun. Nivelvaiheessa lapsen siirtyessä esiopetuksesta kouluun esi- ja alkuopetuksen välinen yhteistyö on tärkeässä roolissa. Tutustumme alkuopetuksen oppilaisiin ja opettajiin noin viitenä kertana vuodessa yhteisen tekemisen merkeissä. Lisäksi kolmannen luokan oppilaat toimivat eskarilaisten pikkukoulukummeina esiopetusvuoden ajan tutustuen, leikkien ja oppien isot ja pienet yhdessä. Samat kummiluokat säilyvät ensimmäiselle luokalle siirryttäessä. Yhteistyön kautta kouluun siirtymisestä tulee lapselle sujuvampaa ja turvallisuuden tunne on parempi koulun lasten ja aikuisten ollessa jo valmiiksi tuttuja. Normaalikoulun kuraattori on esiopetusikäisten lasten ja vanhempien käytettävissä monenlaisten haasteiden tukemisessa.

 

Turun yliopiston opettajankoulutuslaitoksen kanssa on kehitelty uutta käytännönharjoittelua nimeltään Esiopetuksen nivelvaiheet, jossa opiskelijat pääsevät tutustumaan lasten arkeen Pikkunorssin esiopetuksessa keväällä ja samana syksynä Normaalikoulun ensimmäisillä luokilla. Kyseisen harjoittelun lisäksi Turun yliopiston opiskelijoita näkyy ryhmissämme lähes viikoittain muiden harjoittelujen ja projektien kautta. Opettajaopiskelijoiden lisäksi harjoittelujaan suorittavat esiopetusryhmässä ajoittain Winnovan lähihoitajakoulutuksen opiskelijat sekä työelämään tutustuvat koululaiset.

 

Rauman Pikkunorssiin esiopetukseen tulevien on mahdollista hakea täydentävää varhaiskasvatusta esiopetusajan ulkopuoliseksi ajaksi päiväkodin aukioloaikojen puitteissa. Täydentävä varhaiskasvatus järjestetään Pikkunorssin tiloissa ryhmän oman henkilökunnan kanssa. Täydentävä varhaiskasvatus on samalla tavalla tavoitteellista ja lapsilähtöistä toimintaa, joka perustuu Varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin (2022).  Jokainen lapsi saa omiin tavoitteisiinsa yleistä tukea ja tarvittaessa lapsen tuen tasoa voidaan nostaa tehostettuun tai erityiseen tukeen sekä esiopetuksen että täydentävän varhaiskasvatuksen osalta. Pikkunorssin omat konsultoivat varhaiskasvatuksen erityisopettajat ovat apunamme miettiessämme tukimuotoja ryhmän ja lasten tarpeisiin. Teemme paljon yhteistyötä lastenneuvolan toimijoiden, kuten puheterapeuttien ja psykologien kanssa. Esiopetuksen aikana lapsen tulevan koulupolun miettiminen on ajankohtaista ja kouluvalmiuksia voidaan kartoittaa tarvittaessa esimerkiksi lastenneuvolan psykologin tekemillä kouluvalmiustesteillä.