Pikkunorssi innovaatiotoimintana

Pikkunorssi innovaatiotoimintana – varhaiskasvatuksen opettajankoulutuksen kokonaisvaltainen kehittämistyö

1. Varhaiskasvatuksen opettajankoulutuksen laadun kehittäjä: varhaiskasvatuksen opettajankoulutuksen koulutuskäytäntöjä ja tutkimusta uudistetaan sisällyttämällä laajamittaisesti harjoittelupäiväkodissa toteutettavaa toimintaa opettajankoulutukseen Raumalla.

2. Työelämävastaavuuden ja tutkimusperustaisen koulutuksen sujuva yhdistäjä: koulutukseen liittyvä tutkimustoiminta on kiinteä osa päiväkotiorganisaation toimintaa, mikä on huomioitu mm. tutkimusteknologian varustelusuunnitelmassa päiväkodin tiloihin.

3. Opiskelijoiden uudenlainen oppimisympäristö: koulutukseen liittyviä harjoitteluja, toiminnan havainnointia paikan päällä tai etäyhteyden avulla kampuksella, erilaisten opintojaksojen projektien toteuttaminen lapsiryhmissä, monipuolinen yhteistyö henkilöstön kanssa, opinnäytetöiden aineistojen kerääminen, uuden tutkimustiedon hyödyntäminen päiväkodin toiminnassa samalla sen kehittämiseen osallistuen.

4. Uuden varhaiskasvatuslain 2018 keskeisten uudistusten toteuttaja: henkilöstön ja lapsiryhmien mitoitukset, henkilöstön kelpoisuudet, ammatillisen osaamisen laatu ja kehittäminen toimimalla täydennyskoulutuksen osana. Kunnan velvoitteen toimia yhteistyössä opetuksesta, liikunnasta ja kulttuurista vastaavien tahojen kanssa toteutuminen.

5. Joustavan pedagogisen jatkumon toteuttaja: rakennetaan tiivis ja joustava pedagoginen jatkumo varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja perusopetuksen välille opettajankoulutuksessa ja edelleen koko kasvatuksen kentällä. Lapselle tämä merkitsee eheää oppimisen polkua päiväkodista kouluun.

6. Suomalaisen varhaiskasvatusosaamisen kansainvälistäjä: varhaiskasvatuksen opettajankoulutuksen, kansainvälisen tutkimuksen ja käytännön lähentäminen Pikkunorssin, Rauman kampuksen ja varhaiskasvatuskentän yhteistyönä. Lisäksi päiväkoti tulee olemaan kansainvälisten vierailujen kohde ja yksi osa kansainvälisen varhaiskasvatuksen opettajankoulutuksen toteuttamista.

7. Ympäristöpedagoginen taide- ja taitoaineiden toimija: harjoittelupäiväkodin sijainti kulttuurihistoriallisesti kiinnostavassa ja arvokkaassa ympäristössä sekä opettajankoulutuslaitoksen puutarhan välittömässä läheisyydessä mahdollistaa ympäristöä hyödyntävän moniaistisen ja monialaisen pedagogiikan Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden (2018) mukaisesti. Lisäksi toiminnalla on Rauman kampuksen tutkimus- ja kehittämistyön osaamisen johdosta erinomaiset mahdollisuudet tukea tilanne- ja paikkasidonnaista pedagogiikkaa, joka osaltaan rakentaa lapsille ympäristökompetenssia.

Kulttuurinen ja kielellinen moninaisuus, yhdenvertaisuus ja
tasa-arvo

Pikkunorssissa kehitetään varhaiskasvatuksen opettajaopiskelijoiden ja henkilöstön valmiuksia toteuttaa kielellisesti, kulttuurisesti ja katsomuksellisesti monimuotoista kasvatusta ja opetusta yksilö- ja ryhmätasolla.

Päiväkodissa toteutetaan englanninkielistä kielisuihkua ja suomi toisena kielenä -kasvatusta. Pikkunorssi toimii oppimisympäristönä, jossa lapsilähtöiset kasvatus- ja opetusmenetelmät tähtäävät henkilöstön, opiskelijoiden ja lasten kokemukseen osallisuudesta ja yhteisöllisyydestä. Myös lasten vanhempien kanssa tehtävään yhteistyöhön panostetaan voimakkaasti. Tämän myötä lasten ja heidän vanhempiensa rooli päiväkodin toiminnan suunnittelemisessa, toteuttamisessa ja arvioinnissa tulee olemaan keskeinen.

Pikkunorssi edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta mm. toteuttamalla sukupuolisensitiivistä pedagogiikkaa niin opettajankoulutuksessa kuin varhaiskasvatuksessa. Sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuuteen suhtaudutaan kunnioittavasti.

Niin lapset kuin aikuiset kohdataan yksilöinä, ei jonkin sukupuolen, katsomuksen, kansallisuuden tms. ominaisuuden tai piirteen edustajina.