Monilukutaitoa opittiin yhteisöllisesti erilaisissa pajoissa

Monilukutaito-pajaviikon tarkoituksena oli nostaa esille erilaisia tekstejä, esim. verbaalista, visuaalista, sekä numeerisia. Pikkunorssin oppimisympäristöä on pyritty pohtimaan myös monilukutaidon näkökulmasta ja viestiä on pyritty välittämään myös kuvia, sekä erilaisia symboleja hyödyntämällä. Monilukutaidon näkökulmasta ollaan haluttu nostaa esille lapsen tekemää tulkinnosta todellisuudesta. Tulkinnos on aina lapsen kokemusten, mielikuvien värittämää ja lapselle aina totta.

Monilukutaidon voidaan katsoa perustuvan taitoon tulkita erilaisia tekstejä. Tekstit eivät ole ainoastaan sanallisia, vaan myös visuaalisia, auditiivisia, numeerisia ja kinesteettisiä merkkijärjestelmiä. Kulttuuri välittyy erilaisina merkityksinä ja symbolijärjestelminä. Näiden merkitysjärjestelmien kautta ihmiset havaitsevat ja kehittävät tietojaan. Symbolijärjestelmistä voidaan puhua kielinä.

Monilukutaitoa voidaan pitää itsessään pedagogisena ajattelutapana, jonka merkityksellisyys peilautuu lapsen omasta kokemusmaailmasta. Kokemusmaailman perusteella lapsi alkaa käsitellä kriittisesti uutta tietoa ja luomaan merkityksiä maailmasta. Monilukutaidon omaavan katsotaan olevan kyvykäs tulkitsemaan erilaisia visuaalisen kulttuurin tuotteita. Monilukutaidon hallitsemisen tavoitteena on siis se, että ymmärretään erilaisia tapoja käsitteellistää ja ilmaista asioita. On erilaisia tapoja välittää merkityksiä, kuin vain sanottu, verbaalinen. Suomessa esimerkiksi karhu on saanut erilaisia merkityksiä historian saatossa, ainoastaan karhu sana ei pysty noita merkityksiä välittämään, vaan pitää olla myös mukana kulttuurin muokkaama symbolinen merkitys.

Lapsen kuvan katsomiseen liitetään kirjallisuudessa tulkinnoksen käsite. Tulkinnoksella tarkoitetaan sitä, että lapsi havaitsee kuvaksi piirtyvän asian ja tulkitsee sitä omasta kokemuspohjastaan käsin. Kokemuksesta luotuun merkitykseen liittyy mielikuva, joka täydentää havaintoa. Siksi katsominen saa kriittisen tarkastelun muodon lapsen sisäisen tulkinnoksen kautta. Monilukutaidon opetuksessa merkitys annetaan lapsen kokemiselle ja luomalle tulkinnokselle maailmasta. Lapselle syntyy myös omia luontaisia tapoja viestiä asioista.

Kuvallistuneen kulttuurin maailmassa visuaalisuus ja kuvien katsominen ovat muuttuneet entistä tärkeämmiksi tavoiksi kommunikoida ja luoda merkityksiä. Oman työn osana olen pohtinut sitä, miten auttaa lasta suhtautumaan näkemäänsä myös kriittisesti. Kuvan lukemisen taidon osana tulisi aina olla myös ohjausta, joka auttaa lasta piirtämään viivaa todellisuuden ja fiktion väliin. Kuvallisen maailman luoma todellisuus ei aina ole totta. Itsetunnoltaan ja kriittiseltä ajattelultaan vahva lapsi selviää tulevaisuuden maailmassa, jossa kuva kaikilla tasoilla tulee ottamaan isompaa roolia.

Marjaana, varhaiskasvatuksen erityisopettaja

 

Lähteet:

Harmanen, M&Hartikainen, M. (toim.)(2019). Monilutaitoa oppimimassa. Opetushallitus. Helsinki

Räsänen, M.(2015). Visuaalisen kulttuurin monilukukirja. Aidus Oy.Lahti.