Rauman pikkunorssin ja opettajankoulutuksen yhteistyötä kehitetään tutkimusperustaisesti

Mitä tarkoittaa yliopistollinen harjoittelupäiväkoti? Minkälaista yhteistyötä yliopistollinen harjoittelupäiväkoti tekee opettajankoulutuksen kanssa? Miten tätä yhteistyötä toteutetaan onnistuneesti yliopistollisen harjoittelupäiväkodin arjessa?

Uskon, että edellä esittämäni kysymykset ovat heränneet minun lisäkseni muidenkin yliopistollisista harjoittelupäiväkodeista kiinnostuneiden mieleen. Etsin näihin kysymyksiin vastauksia artikkeliväitöskirjassani, jossa tutkin Turun yliopiston Opettajankoulutuslaitoksen Rauman kampuksen ja Rauman pikkunorssin ainutlaatuista yhteistyötä ja sen kehittämistä.

Turun yliopiston Kasvatustieteiden tiedekunnan varadekaani ja varhaiskasvatuksen pedagogiikan professori Inkeri Ruokonen kuvailee Rauman pikkunorssista tulevan varhaiskasvatuksen monitieteinen kansainvälisen tason osaamiskeskus (lue lisää klikkaamalla tästä). Rauman pikkunorssin toimintakulttuurin kehittäminen yhteistyössä opettajankoulutuksen kanssa tarjoaakin mahdollisuuden uudenlaisten työtapojen tutkimusperustaiseen kehittämiseen.

Tulen tarkastelemaan väitöstutkimuksessani niitä työtapoja, joiden avulla Rauman pikkunorssin toimintaa kehitetään kohti edellä kuvattua tavoitetta. Tutkin myös toiminnan taustalla olevia asioita ja toimijoita, joilla on ollut vaikutus Rauman pikkunorssin toimintakulttuurin kehittämiseen.

Koen opetusalan mielenkiintoiseksi siksi, koska opettajat toimivat opetus-, koulutus- ja asiantuntijatehtävissä eri aloilla ja koulutusasteilla kaiken ikäisten ihmisten parissa. Opettajan tulee kehittää osaamistaan jatkuvasti pysyäkseen kehittyvän toimintaympäristön mukana (Heikkinen ym., 2015). Tämä on myös lähtökohta opettajankoulutuksen jatkuvalle kehittämiselle (Husu & Toom, 2016). Yksi Rauman pikkunorssin tavoite onkin osaltaan olla mahdollistamassa erityisesti varhaiskasvatuksen opettajankoulutuksen kehittämistä opettajankoulutus-, opetusharjoittelu- ja tutkimusyhteistyön kautta. Lue aiheesta lisää täältä!

Meri Pihanperä

Meri Pihanperä, projektitutkija ja väitöstutkija
Turun yliopiston Opettajankoulutuslaitoksen
Rauman kampukselta

 

 

 

 

Lähteitä:

Heikkinen, H., Aho, J., & Korhonen, H. (2015). Ope (ei) saa oppia: opettajankoulutuksen jatkumon kehittäminen. Jyväskylän yliopisto, koulutuksen tutkimuslaitos.

Husu, J. & Toom, A. (2016). Opettajat ja opettajankoulutus – suuntia tulevaan: selvitys ajankohtaisesta opettaja- ja opettajankoulutustutkimuksesta opettajankoulutuksen kehittämisohjelman laatimisen tueksi. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2016:33.

Rauma (2020). Rauman kaupungin tiedostuslehti 3/20. Haettu 28.12.2020 osoitteesta www.issuu.com/viestintapalvelut/docs/rauma-lehti_3-2020.

Rauman pikkunorssin verkkosivut (2020). Pikkunorssi innovaatiotoimintana. Haettu 28.12.2020 osoitteesta www.pikkunorssi.fi/tietoa-meista/pikkunorssi-innovaatiotoimintana.