Tutkimuslupaprosessi Rauman pikkunorssissa

Rauman normaalikoulun mallin mukaan laadittu

Tutkimuksen ohjaaja

 • ohjaa ja neuvoo tutkimustavan valinnassa.
 • perehdyttää tutkimuksen eettisiin ohjeisiin ja henkilötietojen käsittelyyn.
 • opastaa tarvittaessa arvioinnin pyytämiseen eettisestä toimikunnasta
 • ohjaa tutkimusluvan pyytämisessä.
 • ohjaa tutkijaa tutkimuksen edistyessä.

Tutkija

 • vastaa tekemästään tutkimuksesta ja annettujen ohjeiden noudattamisesta.
 • toimii eettisesti oikein lupaprosessissa, tiedottamisessa, tutkittavilta suostumisen hankkimisessa, tutkimuksen toteuttamisessa, aineiston ja henkilötietojen käsittelyssä ja säilyttämisessä sekä julkiastessaan tutkimuksen.
 • hyväksytyn tutkimusluvan saatuaan ottaa yhteyttä tutkittavista vastuussa olevaan opettajaan.

Rauman pikkunorssin johtaja

 • myöntää luvan tutkimuksen tekemiseen Rauman pikkunorssissa
 • vastaanottaa tutkijalta tutkimuslupapyynnön.
 • tekee päätöksen tutkijalta saamaansa tiedon perusteella (tiedon luotettavuudesta vastaa tutkija).
 • pyytää tutkijalta tarvittaessa lisäselvityksiä.

Tutkittava ja lapsen huoltaja

Tutkija on vastuussa tutkimukseen liittyvästä tiedottamisesta ja suostumuksen pyytämisestä. Hän tiedottaa tutkittavaa ja lapsen huoltajaa kirjallisesti.

Tiedotteessa seuraavaat asiat:

 • tutkijan yhteystiedot, tutkimuksen taso ja julkaisutapa.
 • tutkimuksen tavoite, tutkimustapa, kohderyhmä, ajankohta ja käytettävät taustatiedot tutkittavasta.
 • tiedoston keruu, säilyttäminen ja mahdollinen myöhempi käyttötarkoitus.
 • lapsen ja huoltajan suostumus osallistua ja oikeus kieltäytyä.
 • tutkittavan tunnistamattomuus.
 • henkilötietojen kerääminen, käsittely sekä säilytys, rekisteriseloste.

Tutkittavia lapsia / ryhmää opettava varhaiskasvatuksen opettaja

 • varmistaa tutkijalta, että tutkimuslupa on hoidettu (ei tarkistamisvastuuta, vastuu on tutkijalla).
 • tutkimus voidaan aloittaa vasta tutkimusluvan saamisen jälkeen.
 • sopii aikataulun ja antaa toteutusmahdollisuuden.
 • sopii tutkijan kanssa tavasta välittää tutkijan laatima tiedote ja suostumuspyyntö tutkimuksen kohteena oleville sekä huoltajilleen ja saatujen vastausten toimittamisesta tutkijalle.
 • ei toteuta tutkimusta tutkijan puolesta.
 • ottaa puheeksi tutkimuksen eettisyyden, jos asia mietityttää.

 

Huomioithan nämäkin:

Rauman pikkunorssissa ei ole yleislupaa tutkimuksen tekemiselle

Noudetaan aina tutkimuksen eettisiä ohjeita

Tiedottaminen ja suostumuksen hankkiminen hoidetaan hyvin

Tutkimustapa suoja tunnistamattomuuden.

 • Huomioitava vertailu sukupuolten välillä
 • Muu taustamuuttuja
 • Tutkittavien määrä – lapsimäärät talossa / ryhmissä pieni

Päiväkodin nimeä ei mainita julkaisussa tunnistamattomuuden suojaamiseksi ilman erillistä lupaa

Tutkimusjulkaisun valmistumisesta ilmoitetaan Rauman pikkunorssin johtajalle viipymättä

EETTINEN ENNAKKOARVIOINTI

TURUN YLIOPISTON OMA OHJEISTUS

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY