Äänimaalaamo – taidekasvatusta musiikin keinoin

Äänimaalaamo on Seinäjoella sijaitsevan lastenkulttuurikeskus Louhimon lanseeraama työpaja, jossa lapset pääsevät ilmaisemaan itseään musiikin ja kuvataiteen keinoin. Äänimaalaamisessa tarkoitus on rakentaa äänimaisema tunnelmavalaistussa tilassa, käyttäen hyväksi monipuolisesti erilaisia soittimia. Äänimaailma tallennetaan ja sitä voidaan hyödyntää jälkikäteen kuvataiteeseen esimerkiksi tekemällä akryylimaalauksia musiikin soidessa taustalla. Lopuksi tuotoksista voidaan tehdä taidenäyttely, jossa äänimaailma yhdistetään taideteoksiin.

Teoriaa

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa (2018) korostetaan paljon ilmaisutaitojen tärkeyttä varhaiskasvatuksessa, sillä ne tukevat sosiaalisia taitoja, oppimisedellytyksiä ja positiivista minäkuvaa. Lapsille kehittyy erilaisten ilmaisutaitojen myötä valmiudet ympäröivän maailman ymmärtämiseen ja eettiseen ajatteluun. Taiteisiin tutustuminen edistää myös muun muassa monilukutaitoa.

Varhaiskasvatuksen itseilmaisussa lasten innostaminen, erilaiset välineet ja materiaalit, oppimisympäristöjen esteettisyys sekä ohjaus ovat merkittäviä tekijöitä. Äänimaalaamossa toteutuvassa musiikillisessa ja kuvallisessa ilmaisussa luodaan lapsille elämyksiä, vahvistetaan suhdetta molempiin taiteen lajeihin, ohjataan kuuntelemiseen ja ääniympäristön havainnointiin ja rohkaistaan mielikuvituksen käyttöön. Lapset saavat myös harjoitella kuvallista ajattelua ja kuvan tekemisen taitoja moniaistisesti musiikin avulla. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet, 2018.)

Teoriasta käytäntöön

Jos äänimaalaamo työpajaa ei pääse oman päiväkotiryhmänsä kanssa kokemaan, voi työpajan tehdä helposti myös omassa päiväkodissa. Tunnelmavalaistun tilan voi luoda pimeään huoneeseen taskulamppujen avulla. Lisäksi lamppujen eteen voi laittaa erivärisiä silkkipapereita. Pitkin huonetta sijoitellaan soittimia, jotta ääni tulee monesta eri suunnasta. Soitinten lisäksi lapset voivat tuottaa ääniä esimerkiksi eri kehonosien avulla. Opettaja voi ohjata ryhmäänsä soitinten käytössä ennen äänimaailman tekemistä ja toimia niin sanottuna kapellimestarina ohjatessa lapsia soittamaan vuorotellen. Lapset voivat myös toimia kapellimestareina. Halutessaan taustalle voi laittaa esimerkiksi luontoääniä. Tuotos tallennetaan ja kuunnellaan lasten kanssa jälkikäteen.

Äänitettä voi hyödyntää myöhemmin esimerkiksi kuvataiteessa yhdistämällä ääni taideteokseen tai draamassa tekemällä äänimaisemaa käyttävä näytelmä. Vain taivas on rajana! Taideteokset voidaan lopuksi yhdistää taidenäyttelyksi ja pitää koko päiväkodin yhteinen taidenäyttely, jossa vanhemmatkin pääsisivät ihastelemaan lastensa taideteoksia.

Nämä valtakunnalliset lasten äänimaalaamototeutuksista saadut kokemukset luovat pohjaa myös Pikkunorssissa toteutettaville erilaisille taidekasvatusprojekteille.

Tässä Pajuluoman päiväkodissa toteutettu äänimaalaamo-projektin tuotos:
https://soundcloud.com/louhimo/aanimaalaamo-pajuluoman-paivakodissa-joulukuu-2014

 

Iloisia taidekokemuksia toivottaen varhaiskasvatuksen opiskelijat
Laura Soili ja Elina Pärssinen

Lähteet: