Kuvasta ääneksi

Luonto on monipuolinen oppimisympäristö, jossa lapsi pystyy kartoittamaan useita erilaisia taitoja, kuten luonnon lukutaitoa. Luonnossa liikkuessa motoriset taidot kehittyvät ja luovuus lisääntyy. (Metsähallitus, luettu 12/2021) Varhaiskasvatuksessa on tärkeää tukea lasten kehittyvää luontosuhdetta. Luonnossa lapset pääsevät toimimaan rakentamattomassa ympäristössä mielikuvitusta käyttäen. Vaihtelevan maaston vuoksi luonnossa liikkuminen parantaa myös lapsen hahmotuskykyä.

Aistien avulla ihminen pystyy muodostamaan käsityksiä itsestään ja ympäröivästä maailmasta. Miellyttävät kokemukset, esimerkiksi kauniin maiseman ihaileminen, syntyvät aistien välityksellä. Aistien avulla lapsi voi tarkastella sekä ulkomaailmaa että siihen liittyviä omia tuntemuksiaan. Esimerkiksi näkö- ja kuuloaistin avulla lapsi vastaanottaa tietoa ympäristössään tapahtuvista asioista. Jotta lapsen aistitoiminnat voisivat kehittyä, on hyvä tarjota aisteille erilaisia harjoitteita. Ympäristön (niin fyysisen kuin psyykkisen) luomat elämykset ja laajat aistikokemukset tarjoavat mahdollisuuden lapselle oppia käyttämään aistejaan ja ymmärtämään aistimiaan tuntemuksia. Kuuloaistia voidaan aktivoida esimerkiksi tutustumalla ympäristön erilaisiin ääniin tai tuottamalla musiikkia erilaisilla soittimilla. Näköaistin aktivoimisella on tarkoitus herättää lapsen kiinnostusta ympäröivään maailmaan ja sen moniulotteisuuteen. (Papunet, luettu 12/2021)

Haluamme rohkaista jokaista lähtemään metsään. Etsikää yhdessä lapsien kanssa heitä innostava ja kiinnostava maisema, josta lapsi saa ottaa kuvan. Lapsiryhmän kanssa voi tarkastella yhdessä otettuja kuvia ja lapsien kanssa keskustellaan siitä, millaisia ääniä kuvissa voisi esiintyä. Aikuisella on tärkeä tehtävä rikastuttaa ja tukea lapsen ajatuksia äänimaisemasta. Mahdottomuuksista syntyy hyviä keskusteluja, mutta on tärkeää, että annetaan jokaisen lapsen luovien ajatusten kukkia. Äänimaiseman voi konkretisoida äänittämällä sen jollain äänityssovelluksella. Sovelluksia löytyy monia erilaisia, mutta itse olemme kokeneet BandLab -nimisen sovelluksen hyväksi. Ohjeita käyttöön löytyy esimerkiksi YouTubesta ja niihin kannattaa tutustua ennen, kuin alkaa toimimaan lasten kanssa. Ääninä voi käyttää esimerkiksi soittimia, omaa kehoa tai esimerkiksi lumen äänen saa luovasti tehtyä käyttämällä perunajauhoja. Vain mielikuvitus on rajana. Äänimaisemista saa luotua esimerkiksi näyttelyitä muille ryhmille tai huoltajille.

Lasten ilmaisulle on luonteenomaista kokonaisvaltaisuus. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden (2018) mukaan kuvantekemisen taitoja on tärkeää kehittää moniaistisesti sekä yhdistellen muihin ilmaisun muotoihin. Tässä taidepedagogisessa esimerkissä, yhdistyy kuvallinen ja musiikillinen ilmaisu. Lapsia tulee ohjata ääniympäristöjen havainnointiin. Lapsia rohkaistaan käyttämään mielikuvitustaan ja ilmaisemaan kuvan herättämiä ajatuksia äänien välityksellä. Lapset saavat siis kokemusta äänien luomisesta ja niiden yhdistämisestä kuviin.

Luokaa siis yhdessä lapsille mahdollisuus merkitykselliseen ilmaisun kokemiseen.

Laura Männikkö, Beda Reivonen