Taide lapsen kasvun ja kehityksen tukemisessa

Taiteesta usein puhuttaessa ensimmäisenä nousee mieleen kuvataide, teatteri ja musiikki. Harvoin mietitään sen pidemmälle mitä kaikkea taiteeksi voidaan mieltää. Taide on kuitenkin laaja käsite, jonka jokainen kokee ja näkee omalla tavallaan kasvatuksesta ja kulttuurista riippuen. Taiteen avulla pyritään herättämään tunteita ja tuntemuksia sekä aisteja eloon yhdistämällä eri elementtejä, jotka taitelija kokee omakseen. Jokainen voi taiteen avulla ilmaista itseään, viestittää muille, ottaa kantaa tai tuottaa mielihyvää. Taiteen keinoja on useita eikä ole tarkkaa linjausta, mikä kaikki voidaan sulkea taiteen ulkopuolelle. Ei ole olemassa väärää tapaa tuottaa taidetta ja jokainen taiteilija voi valita oman keinonsa.

Päiväkotimaailmassa taide painottuu enemmän kuvataiteen ja musiikin maailmaan ja etenkin pienempien kanssa harvoin näkyy käytettävän esimerkiksi liikuntaa tai käsitöitä itsensä ilmaisussa. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa puhutaan, kuinka lasten ilmaisulle luonteenomaista on kokonaisvaltaisuus ja ilmaisun eri muotojen luova yhdistäminen. Musiikki ja liikunta ovat erinomainen ilmaisun muoto yhdessä, sanataiteen pystyy integroimaan kuvataiteen kanssa ja käsitöiden avulla lapsi pääsee kokeilemaan erilaisia materiaaleja, jotka usein tulevat tutuiksi vasta koulumaailmassa. Osana ilmaisua korostuvat kokeilu, tutkiminen, tekemisen eri vaiheiden harjoittelu ja niiden dokumentointi. Taiteen tehtävänä on olla sekä spontaania että suunniteltua.

Taiteiden avulla voidaan kehittää lapsen kokonaisvaltaista kasvua ja kehitystä monilta eri osa-alueilta. Taide on pohjana niin fyysiselle kuin henkiselle kasvulle ja kehitykselle ja sen avulla voidaan lasten kanssa käydä läpi vaikeitakin asioita, esimerkiksi läheisen kuolema tai perheen rikkoutuminen avioerossa. Kattavana kokonaisuutena taide kehittää oppimisedellytyksiä, sosiaalisia taitoja, myönteistä minäkuvaa sekä valmiuksia ymmärtää ja jäsentää ympäröivää maailmaa. Ne edesauttavat lapsen ajattelun ja oppimisen taitoja sekä luovat pohjaa eettiselle ajattelun kehittymiselle.

Osana taidekasvatusta on lapsen oman ajattelun edistäminen, suunnittelun erilaiset vaiheet ja suunnitelman toteuttaminen käytännössä. Lasten omatoimisuuden tukeminen on merkittävässä osassa taidetta, jolloin aikuinen toimii tukena ja auttaa muun muassa materiaalien valinnassa. Aiheet valikoidaan lasten kiinnostuksen kohteiden mukaan tai voidaan ottaa uusia teemoja käsiteltäväksi. Miettimällä käytettävää taidemuotoa, voidaan vaikuttaa lapsen kehitykseen erilaisilla tavoilla. Esimerkiksi käsityöt kehittävät suunnittelutaitoja, luovaa ongelmanratkaisua ja keinoja tuoda oma kädenjälki näkyville. Musiikki puolestaan kehittää lapsen äänen käyttöä, rytmitajua ja kehollisuutta. Sanataiteen ja kehollisen ilmaisun tavoitteet suuntautuvat monipuoliseen kielelliseen ja keholliseen ilmaisuun ja viestintään, jotka kehittävät muun muassa lapsen sanavarastoa ja sosiaalisia taitoja.

Osana taiteen keinoja ovat loputtomat mahdollisuudet yhdistää sitä erilaisiin kasvatusmuotoihin, aineisiin ja lasten kiinnostuksen kohteisiin. Taidetta voidaan hyödyntää esimerkiksi liikunnassa ja matematiikassa, sekä samalla yhdistää sitä erilaisiin teemoihin (kuten luonto, lelut tai supersankarit) tai muihin ajankohtaisiin aiheisiin. Musiikkiliikunnasta lapsi saa liikunnan riemua sekä oppii musiikin liikunnallisia ilmaisukeinoja, kun taas sanataide ja käsityöt opettavat monipuolisesti erilaisia arjen ajattelun ja oppimisen taitoja. Myös lapsilta voi aina kysyä, mitä ja miten he haluaisivat jonkin asian toteuttaa, jolloin osana taidekasvatusta on monipuolisesti myös lapsilähtöisyys.

“Every child is an artist. The problem is how to remain

an artist once we grow up.”

– Pablo Picasso

Taidetta voi hyödyntää sekä päiväkodissa opettajien johdolla että kodissa vanhempien tukemana. Tärkeä osa lapsen monikulttuurisen identiteetin ja itsetunnon kehittymistä on yhteistyö varhaiskasvatuksen ja kodin välillä. Taide on lapselle keino antaa ääni itselleen ja jättää oma kädenjälki lasta ympäröivään yhteiskuntaan. Taidekasvatukseen kuuluu oleellisena osana kulttuurin siirtyminen sukupolvelta toiselle, mutta yhtä lailla taide opettaa muista kulttuureista lapselle ymmärrettävällä tavalla.

Taiteen parhaita puolia on lapsen mahdollisuus toteuttaa itseään oma-aloitteisesti että ohjatusti. Taiteen avulla lapsi pystyy toteuttamaan oman visionsa voimatta valita väärää ratkaisua tai materiaalia. Onnistumisen tunne nostattaa itsetuntoa ja vahvistaa lapsen omaa toimijuutta, itsevarmuutta ja antaa keinon vahvistaa omia taitojaan monipuolisesti eri ilmaisumuotojen avulla. Tukemalla taiteen tekemistä niin kotona kuin varhaiskasvatuksessa moninkertaistetaan lapsen onnistumisen tunteet ja luodaan lapselle keinoja kehittää itseään aikuisen tukemana erilaisissa ympäristöissä. Taidekasvatuksen avulla vahvistamme lasten omaa ääntä ja omaa toimijuutta.

Sonja Taskinen ja Tia-Maria Vahekoski

Kuva 1: Zaur Giyasov, Unsplash.com
Kuva 2: Steven Libralon, unsplash.com