Taidetta luonnossa

Ympäristökasvatuksesta yleisesti
Ympäristökasvatuksen tavoitteena on vahvistaa lasten luontosuhdetta sekä vastuullista toimimista ympäristössä. Tärkeää on ohjata heitä kohti kestävää elämäntapaa. Rakennettu ympäristö ja lähiluonto toimivat sekä oppimisen kohteina että oppimisympäristöinä. Lapset oppivat nauttimaan luonnosta ja lähiympäristöstä myönteisten kokemusten kautta ja heidän ympäristösuhteensa vahvistuu. Luonnon tutkimisesta on moneksi, sillä luonnon ilmiöitä voidaan havainnoida eri aistein ja eri vuodenaikoina. Luonnon ilmiöitä tutkitaan ja niistä keskustellaan yhdessä lasten kanssa. Tärkeää on ohjata lapsia kunnioittamaan luontoa sekä sen kasveja ja eläimiä.

Taidekasvatuksesta yleisesti
Taiteellinen kokeminen ja ilmaiseminen edistävät muun muassa lasten sosiaalisia taitoja, myönteistä minäkuvaa sekä oppimisedellytyksiä. Taidekasvatukseen kuuluu sekä spontaania että ennalta suunniteltua toimintaa. Ilmaisulle on luonteenomaista ilmaisun eri muotojen luova yhdisteleminen ja kokonaisvaltaisuus. Tärkeää on erilaisten asioiden kokeileminen, tutkiminen ja tekemisen eri vaiheiden harjoittelu sekä dokumentoiminen. Kuvallisen ilmaisun tavoitteena on kehittää lasten suhdetta kuvataiteeseen, muuhun visuaaliseen kulttuuriin ja kulttuuriperintöön. Lapsilla on mahdollisuus nauttia kuvien tekemisestä ja päästä kokeilemaan erilaisia kuvan tekemisen tapoja, välineitä ja materiaaleja. Lasten kanssa havainnoidaan esimerkiksi heidän tekemiään kuvia ja rakennetun ja luonnon ympäristön kohteita sekä ohjataan kertomaan omia ajatuksiaan kuvallisista viesteistä. Lapsia rohkaistaan sanalliseen ilmaisuun esimerkiksi draaman ja leikin keinoin. Tavoitteena on, että harjoitukset ja leikit tarjoavat lapsille esimerkiksi mahdollisuuksia monipuoliseen kielelliseen ja keholliseen kokemiseen ja ilmaisuun.

Toiminta: Pesätaidetta luonnonmateriaaleista
Tässä yksi mahdollinen esimerkki luonnossa toteutettavasta toiminnasta, jossa yhdistyy kuvallinen sekä sanallinen ilmaisu. Toimintamme soveltuu parhaiten 3-vuotiaasta ylöspäin ja se on hyvin sovellettavissa lapsen yksilöllisten tarpeiden mukaisesti. Valitsimme tämän aiheeksi, koska toivoisimme, että eri oppimisympäristöjä käytettäisiin vieläkin monipuolisemmin. Monet sisällä toteutettavat toiminnat voisi yhtä hyvin toteuttaa luonnossa. Toimintamme tukee lasten luontosuhdetta sekä taiteellista kokemista.

Lasten ajatuksia voi jäsentää taiteista ja luonnosta draaman kuten satu- ja tietokirjojen avulla. Kirjastosta löytyy luontokirjoja, joista lapset voivat tutkia eläinten tekemiä pesiä. Tekstin alta löytyy muutama kirja, jotka kertovat eläinten pesistä.

Toiminnassa rakennettava pesä on tarkoitus tehdä lapsen omalle pehmolelulle. Aluksi voi lasten kanssa kuunnella kappaleen Suomalainen metsä ja leikkiä sen mukana. Kappaleessa esiintyy erilaisia metsän eläimiä, joita voi esittää. Tämän jälkeen lapset esittelevät oman pehmolelunsa ja pääsevät tekemään sille pesän lähiluontoon. Kannattaa valita paikka, jossa olisi mahdollisimman monipuolisesti erilaisia luonnonmateriaaleja. Muista antaa lapselle vapaat kädet! Pesien valmistuttua lapset saavat kertoa pesästään. Esittelyn jälkeen voi lapselle antaa esimerkiksi aplodit, jotta lapsi saa myönteisen kokemuksen esiintymisestä ryhmän edessä.

Teokset dokumentoidaan valokuvin ja lasten kertomukset omista teoksistaan kirjoitetaan ylös. Kuvat pesistä sekä lasten kertomus laitetaan esille päiväkodin seinille, joista huoltajat pääsevät ihailemaan niitä. Taidenäyttely voidaan pitää myös muille päiväkodin ryhmille. Saman taidenäyttelyn voi pitää myös kotona, vaikka isovanhemmille.

Kirjoittajat: Sofia Salo ja Ella Suojanen
Kuvat: Sofia Salo

Lähteet:
Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2022, https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/varhaiskasvatussuunnitelmien-perusteet
Eläinten pesistä/kodeista kertovaa kirjallisuutta:
Martin, D., Baker, A. & Syvänperä, T. (2006). Eläinten koteja. Karisto.
Taylor, B., Turner, M., Prosser, S. & Lustig, E. (2012). Eläinten pesät. Karisto.
Taylor, B. & Petäinen, A. (2007). Eläinten kodit (3.p.). Sanoma Magazines Finland.
Linkki Suomalainen metsä- kappaleeseen: https://www.youtube.com/watch?v=6z2HZrReLyc