Taito- ja taidekasvatus tukena lapsen laaja-alaisen oppimisen kehittymisessä

Laaja-alainen osaaminen alkaa varhaiskasvatuksessa ja jatkuu koko elämän. Se on kykyä toimia eri tilanteiden edellyttämällä tavalla ja tiedon- ja taidonalojen ylittämistä. Laadukkaassa varhaiskasvatuksessa pedagoginen toiminta on laaja-alaista. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa on kuusi laaja-alaisen osaamisen aluetta ja viisi oppimisen aluetta, jotka ohjaavat sisällöiltään tarkemmin pedagogista toimintaa. Osaamisen ja oppimisen alueita yhdistellään eivätkä ne ole toisistaan irrallisia kokonaisuuksia. (Opetushallitus 2022, 23-24.)

Tässä blogikirjoituksessa käsittelen laaja-alaista osaamista taito- ja taidekasvatuksen tukemisen näkökulmasta sekä miten oppimisen alueita voidaan soveltaa taito- ja taidekasvatuksessa 3-5-vuotiaiden lasten kanssa.

Ajattelu ja oppiminen kehittyy vuorovaikutuksessa muiden lasten ja ryhmän aikuisten kanssa. Aikuisten tehtävänä varhaiskasvatuksessa on luoda tilanteita, jossa lapsen ajattelun ja oppimisen taidot kehittyvät. Tällaisia tilanteita ovat mm. sellaiset, jossa lapsi pääsee ihmettelemään ja oivaltamaan asioita. Lapsi saa käyttää omaa luovuuttaan ja mielikuvitustaan sekä kokeilla omia ideoitaan. (Opetushallitus 2022, 24-25.) Esimerkiksi taidemuseoissa vierailut ja yhdessä taiteen tekeminen ovat paikkoja, jossa aikuiset ja lapset pääsevät käymään arvokasta keskustelua.

Tänä päivänä maahanmuuton lisäännyttyä, on pelkästään rikkaus, että lapset saavat tutustua uusiin kulttuureihin ja tapoihin. Varhaiskasvatuksessa lapsia tuetaan myönteiseen suhtautumiseen moninaiseen kulttuuriin ja myös heidän omaa kulttuuriaan vahvistetaan (Opetushallitus 2022, 25). Kulttuurin moninaisuutta voidaan käsitellä taiteen kautta, sillä kaikilla kulttuureilla on omat tyypilliset laulut, vaatteet ja juhlat. Perinteisten suomalaisten juhlien lisäksi lasten kanssa voidaan tutustua muiden maiden juhliin ja yhdessä järjestää niitä. Lasten kanssa voidaan tutustua muiden maiden uskontoihin perinteisten laulujen ja leikkien avulla.

Kielten rikas maailma-oppimisen alueessa painotetaan kielellisten taitojen ja valmiuksien sekä kielellisen identiteetin vahvistamista (Opetushallitus 2022, 42). Kieli on tärkeä osa kulttuuria. Varhaiskasvatuksessa vahvistetaan erityisesti suomen kieltä, mutta lapsen omaa äidinkieltä ei väheksytä tai kielletä. Kielen vahvistamiseen tarvitaan erityisesti vuorovaikutusta ja myös taiteen keinoin sitä voidaan vahvistaa. Esimerkiksi erilaisten näytelmien teko on tehokas tapa vahvistaa mm. lapsen kielen käyttötaitoja ja puheen tuottamisen taitoja.

Itsestä huolehtimiseen ja arjen taitoihin kuuluu monia terveyteen ja turvallisuuteen liittyviä asioita (Opetushallitus 2022, 25). Näitä asioita harjoitellaan päivittäin ihan huomaamattakin, esimerkiksi käsien pesu ennen ruokailua ja riittävästi vaatteiden pukeminen ulos mentäessä. Lähiympäristössä turvallisesti liikkumista voidaan harjoitella ottamalla kamera mukaan ja kuvaamalla yhdessä lasten kanssa vaaran paikkoja. Valokuvia tarkastellaan yhdessä ja käydään keskustelua, miksi kuva on otettu juuri siitä kohdasta. Tässä yhdistyy moni osaamisen alue ja myös lapsen oma taiteellinen näkemys.

Monilukutaitoa eli erilaisten viestien ja tulkinnan tuottamisen taitoja harjoitellaan erilaisten tekstien ja kuvien avulla (Opetushallitus 2022, 26). Taito- ja taidekasvatus on helppo yhdistää monilukutaitoon, sillä laaja tekstikäsitys edistää sitä. Lasten kanssa tulee lukea erilaisia tekstejä, erilaisia kuvakirjoja ja pidempiäkin tekstejä. Kuvia voidaan katsella yhdessä ja tehdä tulkintoja niistä. Myös sadutus on oiva keino vahvistaa monia osaamisen alueita. Sadutuksessa lapsi saa kertoa tarinan, jonka aikuinen kirjoittaa ylös. Sen jälkeen lapsi piirtää sadun pohjalta kuvan.

Digiosaaminen on tärkeä taito nyky-yhteiskunnassa. Varhaiskasvatuksen tehtävänä on tukea lapsen digitaalista osaamista mm. käyttämällä erilaisia digitaalisia välineitä taiteellisessa kokemisessa ja tuottamisessa. (Opetushallitus 2022, 26). Yhteinen elokuvaprojekti on kiva tapa edistää lasten digitaalista osaamista. Lapset saavat itse vaikuttaa elokuvan luomiseen ja tekemiseen omalla luovuudellaan. Lopputuloksen katsominen tuo lapselle onnistumisen kokemuksen ja elämyksen.

Varhaiskasvatuksessa lasten osallistumista ja vaikuttamista vahvistetaan ja luodaan pohjaa demokraattisella tulevaisuudella (Opetushallitus 2022, 27). Monissa päiväkodeissa näkee tauluja, joissa lukee päiväkodin säännöt, jotka on laadittu yhdessä lasten kanssa. Lapset saavat vaikuttaa taulun ulkonäköön omilla koristeluillaan ja taitojen mukaan osa voi myös mallista kirjoittaa sovittuja sääntöjä. Kun lapset päivittäin näkevät tekemänsä taulun, on sääntöjä helpompi noudattaakin. Sääntöjä rikottaessa yhteiseen tauluun voidaan palata ja käydä keskustelua. Tämä tukee lapsen eettistä ajattelua.

Ilmaisun monet muodot-alue käsittelee vahvasti lapsen taito-ja taidekasvatusta. Varhaiskasvatus tukee lapsen musiikillista, kuvallista, käsityöllistä, sanallista ja kehollista ilmaisua. Lasten kanssa yhdistellään näitä kaikkia. (Opetushallitus 2022, 45.)

Katsomuskasvatus ja eettisen ajattelun tukeminen kuuluu varhaiskasvatukseen. Myös lähiyhteisön menneisyyttä, nykyisyyttä ja tulevaisuutta tarkastellaan lasten kanssa. (Opetushallitus 2022, 46-47.) Lasten kanssa on helppo tutustua vaikealtakin kuulostaviin asioihin taiteen avulla. Tulevaisuuden mielikuvitusmaailman rakentaminen lasten kanssa on hauska keino pohtia yhdessä tulevaisuutta ja käsitellä mahdollisia pelkoja.

Varhaiskasvatuksessa tuetaan lapsen tervettä kasvua ja kehitystä. Liikunta on tärkeää tämän toteutumiseksi. Liikuntakasvatuksessa hyödynnetään eri vuodenaikoja ja lasten kanssa ulkoillaan säällä kuin säällä. (Opetushallitus 2022, 50-51.)

Taito- ja taidekasvatusta voi ja kuuluu eheyttää jokaiseen alueeseen. Se tekee oppimisesta hauskaa ja mielekästä niin lapsille kuin aikuisille!

Julianna Ojala

Lähteet:

Opetushallitus 2022. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet. Helsinki: Opetushallitus. Haettu osoitteesta: https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/Varhaiskasvatussuunnitelman_perusteet_2022_1.pdf

Kuva: Pixabay.  Haettu osoitteesta: https://pixabay.com/fi/photos/ihmiset-saldo-mets%c3%a4-syksy-luonto-1357850/